Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Ústav se podílí na řešení výzkumných projektů se zaměřením na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence rizik závažných havárií a ergonomie, včetně začleňování zahraničních pracovníků do pracovního života, vytvářením vhodných pracovních podmínek a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Adresa: Jeruzalémská 1283/9, 116 52 Praha 1
Tel: +420 221 015 811
web: www.vubp.cz