Cizinci ze třetích zemí v ČR k 31. červenci 2017

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 7. 2017 pobývalo na území ČR legálně 295 374 státních příslušníků třetích zemí, tj. 58 % z celkového počtu 510 900 cizinců na území ČR.
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky dosáhl 2,8 %.
 • Počet cizinců s trvalým pobytem nadále roste: již více než dvě třetiny občanů třetích zemí (konkrétně 66 %; 196 967 osob) získaly na území ČR trvalý pobyt.

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (113 397 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (59 279) a Ruské federace (36 343) tvořili téměř tři čtvrtiny cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - USA (8 292), Mongolsko (7 636), Čína (6 485), Kazachstán (5 733), Moldavsko (5 381), Bělorusko (5 279) a Indie (3 238).

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu jsou zaměstnání a sloučení rodiny (u obou povolen přechodný pobyt 29 % cizinců ze třetích zemí), dále studium (19 %) a podnikání.

Genderová a věková struktura:

 • Genderové složení cizinců z třetích zemí se postupně mění, přestože počet žen dlouhodobě stoupá, muži stále početně převažují nad ženami (k 31. 7. 2017 byl poměr mužů a žen 53,8 % k 46,2 %).
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku. Za posledních sedm let se zvýšily stavy cizinců ze třetích zemí starších 60 let o čtvrtinu (k 31. 7. 2017 se jednalo o 20 568 osob).
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (9 494 ve školním roce 2016/2017). Základní školy ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 20 237 osob, střední školy 9 063 žáků-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 611 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 43 622 cizinců.

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky.
 • V roce 2016 se jednalo o celkem 5 549 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 426 osob), Ruska (558 osob), Slovenska (419 osob), Vietnamu (270 osob) a Běloruska (131 osob).

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální, jejich podíl na celkovém objemu nepojistných sociálních dávek činil v červnu 2017 pouze 1,3 %.

Další data naleznete v kapitole Zdroje statistik a dat.