Možnosti financování

Tento přehled vybraných finančních zdrojů použitelných na financování podpory integrace cizinců by měl posloužit pouze pro rychlou orientaci v problematice. Nelze ho, vzhledem k širokému spektru zdrojů, možným změnám v rámci konzultací s administrátory a dalším nepředvídatelným okolnostem, použít jako kompletní přehled všech zdrojů. Lze pouze doporučit dění kolem fondů průběžně sledovat.

Vybrané dotační výzvy naleznete v Dotačních výzvách a také v kalendáři.

Financovat integraci cizinců je možné z následujících zdrojů:

Evropské fondy

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) v rozpočtovém období 2014-2020

Obecný program Solidarita a řízení migračních toků je v programovém období 2014-2020 nahrazen novou strukturou, pro kterou se již tento název nepoužívá. Ve věcné rovině převzal AMIF většinu témat z fondů ENF, EIF, EUF. Z nařízení ustavující AMIF vyplývají čtyři hlavní (specifické) cíle – azylová politika, integrace, návraty a solidarita.

Jednotlivé výzvy je třeba sledovat průběžně.

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva vnitra.

Evropský sociální fond (ESF) v programovacím období 2014-2020

Evropský sociální fond má v programovacím období 2014-2010 tři hlavní operační programy (dále jen OP):

Obecně se doporučuje cílovou skupinu, stejně jako záměr projektu, konzultovat s administrátorem daného fondu. Jednotlivé výzvy je třeba sledovat průběžně.

Bližší informace naleznete na http://www.esfcr.cz nebo na webových stránkách jednotlivých OP.

Státní rozpočet

Dotační řízení financovaná ze státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace a obce vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx.

Ministerstvo kultury dotuje webové stránky Mezikulturní dialog - http://www.mezikulturnidialog.cz.

Školy a nestátní neziskové organizace podporuje v rámci dotací ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR“, další prostředky z rozpočtu MŠMT jsou rozdělovány v rámci rozvojových programů..

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozděluje dotace na sociální služby a dotace na sociální práce zejména prostřednictvím krajů.

Každoročně vydávaný přehled vynaložených finančních prostředků z EU a státního rozpočtu na projekty podporující integraci cizinců naleznete v příloze Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace, dostupné na webu Ministerstva vnitra.

V minulosti bylo možné mimo jiné integraci cizinců financovat rovněž z následujících zdrojů: