Прага хотод амьдардаг шилжин суурьшигч нарт зориулсан товхимол: Прага хотод бид гэртээ байна!

Прага хотын Интеграцийн төвд, олон нийтийн ашгийн бус байгууллагад зохиогдож хэвлэгдэв - 2014 оны.