VẤN ĐỀ NHÀ Ở TẠI CỘNG HÒA CZECH

Cẩm nang thông tin dành cho người nước ngoài.

Xuất bản bởi Bộ Phát triển khu vực trong năm 2008.