2001: Imigranti z vybraných zemí bývalé Jugoslávie (po roce 1991) - Chorvaté, Srbové, Muslimové a Makedonci (Otčenášek)

V úvodu práce autor stručně rekapituluje migrační toky ve druhé polovině dvacátého století z tehdejší Jugoslávie do ČR. Podrobněji jsou rozpracovány pasáže o sociálních a ekonomických podmínkách v nástupnických republikách po rozpadu Jugoslávie v 90. letech. Autor popisuje jednotlivé aspekty integrace sledovaných v ČR, konkrétně jsou zde vyložené otázky naturalizace, ekonomických aktivit, náboženství a kulturních potřeb. Závěrečná část výzkumné zprávy obsahuje popis problémů imigrantů při oficiálním úředním styku a popis rodinného prostředí imigrantů ze zemí bývalé Jugoslávie. Výstupem práce je shrnutí poznatků o integraci a akulturaci imigračních skupin z bývalé Jugoslávie.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Otčenášek Jaroslav
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2001