Odbory

(sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy) 

Trade Unions

(an association of workers formed to promote their labour, economic, political, social and other interests)

Профсоюзы

(объединение работников, созданное для продвижения их трудовых, экономических, политических, социальных и иных интересов)

 

 

Obecné informace o odborech a jejich významu pro zaměstnance. 

General information about unions and their benefits for employees (in Czech only)

Общая информация о профсоюзах и их значении для работников (только на чешском языке)

 

Jednotlivé odbory (v ČR existuje více jak 580 takových organizací) / Individual departments / Отдельные отделы:

/ List of trade unions according to ARES (legal form code 703)

/ Список профсоюзов по данным АРЕС (код организационно-правовой формы 703)

např. / e.g. / например.

 

Zastřešující odborová sdružení / Umbrella trade union associations / Зонтичные профсоюзные объединения: