Koncepční a politické dokumenty ČR

Koncepce integrace cizinců (KIC) a Postup při její realizaci (v rámci Usnesení vlády ČR)

Aktuální základní dokumenty politiky vlády ČR v oblasti integrace cizinců jsou k nalezení na stránkách MV ČR.

Vláda ČR každoročně svým usnesením k Postupu při realizaci Koncepce stanovuje konkrétní úkoly na následující rok.

Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR

  • Zprávy o realizaci Koncepce integrace cizinců jsou počínaje rokem 2011 zveřejňovány jako součást "Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR". Přílohou Zprávy je vždy přehled podpořených projektů a tabulková část. Tyto Zprávy jsou každoročně předkládány k projednání vládě ČR a Poslanecké sněmovně P ČR.

Zásady integrace cizinců

Strategie migrační politiky

Další materiály