! Nové služby specialistů pro práci s cizinci na úřadech práce! 

Jste cizinec a hledáte práci? Přemýšlíte, jak dál rozvíjet svoji kariéru? Chcete na českém trhu práce využít to, co umíte? Na vybraných pobočkách Úřadu práce ČR vám vyškolení  specialisté pro práci s cizinci poskytnou  individuální podporu (včetně tlumočení).

Práce

Podmínky vstupu na trh práce a získání pracovního oprávnění

Kompletní informace jak postupovat, jaký druh pracovního oprávnění je pro vás vhodný, podmínky pro získání pracovního oprávnění pro vás a vašeho zaměstnavatele a potřebné formuláře naleznete v sekci Zaměstnávání cizinců na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podmínky vysílání pracovníků do ČR (v rámci volného pohybu služeb v EU) shrnuje web Státního úřadu inspekce práce.

 

Migrační programy

Pro zjednodušení přístupu na trh práce vybraným pracovníkům ze zahraničí a k posílení konkurenceschopnosti českých společností slouží migrační programy. Jedná se o projekty Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec.

 

Hledání práce a nabídky pracovního uplatnění

Nabídky práce pro cizince, kteří pro vstup na český trh práce potřebují pracovní oprávnění (tj. zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, povolení k zaměstnání, nebo kartu pro vnitropodnikově převedené zaměstnance), jsou zveřejňovány v databázi volných míst pro cizince. Je však třeba být opatrný – o rizicích trhu práce se dozvíte v této interaktivní aplikaci Práce v České republice.

Občané EU/EHP a Švýcarska mohou hledat práci na portálu EURES, prostřednictvím inzerátů v tisku a na internetu (např. český server www.jobs.cz nebo pro anglicky mluvící uchazeče server www.monster.com), využít mohou i agentur práce. Je však třeba být opatrný  o rizicích trhu práce se dozvíte na webu Práce v České republice.

Jste cizinec a hledáte práci? Přemýšlíte, jak dál rozvíjet svoji kariéru? Chcete na českém trhu práce využít to, co umíte? Na vybraných pobočkách Úřadu práce ČR vám vyškolení specialisté pro práci s cizinci poskytnou individuální podporu (včetně tlumočení).

Pro podporu cizinců ze zemí mimo EU, kteří chtějí pracovat jako nelékařští i lékařští zdravotničtí pracovníci, bylo zřízeno Kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum informativně pomáhá při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, která je nutné pro práci v České republice vlastnit. Kontaktní centrum – cizinci koordinuje spolupráci mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednotlivými uchazeči ze zemí mimo EU.

Projděte si tipy jak správně napsat životopis.

 

Rizika trhu práce a ochrana před pracovním vykořisťováním

S tím, jaká vám hrozí rizika, když chcete v ČR pracovat jako zaměstnanec a jak jim předejít, vás seznámí web Práce cizinců v ČR.

Najdete tam také užitečné informace pro cizince ohledně rozpoznání a výhod legálního zaměstnání.

Zájmy zaměstnanců prosazují odbory. Ty jednají se zaměstnavatelem jménem pracovníků například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek.

Informační materiály o rizikách pracovního vykořisťování a jeho prevenci v 9 jazykových verzích jsou k nalezení v knihovně a na stránkách MPSV ČR.

 

Práva a povinnosti zaměstnance, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Informace o právech a povinnostech cizinců v postavení zaměstnanců, tj. o pracovněprávních předpisech ČR, jsou vyvěšeny v několika jazykových mutacích na webu SÚIP (Státního úřadu inspekce práce).

Praktické informace a časté dotazy k BOZP shrnuje web Práce cizinců v ČR. Zahraničním pracovníkům ze zemí EU a jejich rodinným příslušníkům jsou určeny informace na webové stránce Práce občanů EU v ČR

Se základními informacemi o typech pracovních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a právech a povinnostech zaměstnavatele a zaměstnance vás rovněž seznámí web Práce v České republice.

Na webu SÚIP jsou v češtině vyvěšeny informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) v různých odvětvích.

 

Ztráta zaměstnání

Konkrétní informace o tom, jak postupovat v případě ztráty zaměstnání a jak vám může pomoci úřad práce, naleznete podle zadání vašeho typu pobytu a situace, ve které se nacházíte, na webu Práce v České republice.

Základní obecné informace pro osoby, které ztratily a hledají zaměstnání, jsou vyvěšeny na portálu Úřadu práce. Uchazeči o zaměstnání se mohou na náklady Úřadu práce ČR rekvalifikovat pro vybranou konkrétní profesi či v rámci kurzů českého jazyka pro cizince. Informace o rekvalifikacích jsou dostupné na portálu Úřadu práce. Uchazeči z řad cizinců mohou za splnění podmínek rovněž čerpat Podporu v nezaměstnanosti.  

Jste cizinec a hledáte práci? Přemýšlíte, jak dál rozvíjet svoji kariéru? Chcete na českém trhu práce využít to, co umíte? Na vybraných pobočkách Úřadu práce ČR vám vyškolení specialisté pro práci s cizinci poskytnou individuální podporu (včetně tlumočení).

Pokud je zaměstnání účelem, na jehož základě bylo cizinci vydáno povolení k pobytu, je nutné si ověřit důsledky neplnění účelu pobytu, např. na webu Ministerstva vnitra.

 

Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

Uznávání základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání se provádí kromě studijních i pro profesní účely, např. k výkonu regulovaných povolání.

Více informací o uznávání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání naleznete na webu MŠMT.

Více informací o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete rovněž na webu MŠMT.

Pro posuzování nároků na dávky státní sociální podpory a pro účely nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, případně i jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, se provádí tzv. uznávání studia na zahraničních středních nebo vysokých školách pro sociální a zdravotní účely. Informace o uznávání studia na zahraničních středních školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde, zatímco informace o uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde.

 

Uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesní uznávání)

Při vstupu na trh práce, zejména v případě regulovaných povolání a činností, mohou někteří cizinci (zejména občané EU/EHP a Švýcarska, cizinci s trvalým pobytem, a jejich rodinní příslušníci), kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo ČR na území jakéhokoliv členského státu EU/EHP a Švýcarska, požádat o uznání odborné kvalifikace. Informace k profesnímu uznávání naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jak v takovém případě postupovat vás detailně seznámí i aplikace nostrifikace.mkc.cz.  

 

Zvyšování kvalifikace cizinců

Prostřednictvím dalšího vzdělávání si každý může zvýšit či prohloubit svou kvalifikaci, a tak posílit své postavení na trhu práce.

Různé vzdělávací semináře, kurzy českého jazyka či workshopy jsou pořádány Integračními centry i neziskovými organizacemi, většinou zdarma.

Vzdělávací kurzy poskytují také komerční subjekty. V databázi akcí dalšího profesního vzdělávání DAT CZ jsou k nalezení aktuální akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy a semináře. Na akreditované kurzy si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.

Dosažené výsledky dalšího vzdělávání lze prostřednictvím úspěšného složení zkoušky v definované profesní kvalifikaci formálně uznat vydáním osvědčení s celorepublikovou platností. Zkouška musí být složena v českém jazyce. Více na webu MŠMT.

Více informací o dalším vzdělávání naleznete na stránkách MŠMT.