Integrační politika ČR

 

Integrační politika

Integrace je komplexní dynamický proces, zasahující do mnoha oblastí. Integrace cizinců je klíčová pro zachování sociální soudržnosti a ekonomický rozvoj země. Integrace přímo podmiňuje úspěch imigrace – nelze na ni rezignovat.

Integrace je oboustranný proces, do kterého vstupují jak cizinci, tak většinová společnost. Musí být založen na vzájemném přínosu pro obě strany – cizince i majoritu. Jenom vzájemné porozumění a respekt při vědomí oboustranné prospěšnosti a potřebnosti integrace může předejít vzniku či eskalaci problémů ve vzájemných vztazích.

Cílem integrační politiky je podporovat začlenění legálně pobývajících cizinců do společnosti a zajistit nekonfliktní a oboustranně přínosné společné soužití mezi cizinci i majoritou, předcházet vytváření uzavřených komunit cizinců, jejich společenské izolaci či sociálnímu vyloučení cizinců. Účelem integračních opatření je působit jako prevence vzniku ekonomicky, sociálně a kulturně rozdělené společnosti.

Cílovou skupinou integrace jsou občané tzv. třetích zemí (zemí mimo EU/EHP a Švýcarsko) legálně pobývající na území České republiky. Integrační nástroje mohou využívat také občané EU (občané členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) a v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu také osoby s udělenou dočasnou ochranou. Ve výjimečných případech mohou být součástí cílové skupiny i státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny obyvatel. Držitelům mezinárodní ochrany bude umožněno využívat relevantních integračních nástrojů podle jejich potřeb, a to v přímé návaznosti na Státní integrační program. Cílovou skupinou integrace je také majoritní společnost.

 

Koncepce integrace cizinců

Koncepce integrace cizinců (dále jen „Koncepce“) je základním dokumentem politiky vlády ČR. První Koncepce byla přijata v r. 2000. Vycházela ze Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR (1999). Koncepce je aktualizována v rozmezí pěti let (2006, 2011, 2016). Vláda ČR každoročně svým usnesením k Postupu při realizaci Koncepce stanovuje konkrétní úkoly na následující rok.

Všechny výše uvedené materiály jsou dostupné v Knihovně.

Koordinací realizace Koncepce bylo vládou pověřeno Ministerstvo vnitra. Do realizace Koncepce je však zapojena i řada rezortů, které jsou odpovědné za realizaci politiky integrace v rozsahu své gesce (ministerstvo vnitra, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, financí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, zdravotnictví, kultury). Významnou roli v realizaci integrace mají i další aktéři - nestátní neziskové organizace, organizace cizinců, regionální a lokální správa, akademická sféra ad. Koncepce tak reaguje na skutečnost, že integrace cizinců je komplexní problematikou, která se dotýká mnoha oblastí.

Koncepce je zacílena do několika klíčových oblastíznalost češtiny, ekonomická soběstačnost, orientace cizince ve společnosti a vztahy cizinců a majoritní společnosti; dále klade důraz na posílení informovanosti cizinců i veřejnosti, implementaci integrační politiky na úroveň krajů a obcí (vč. rozvoje systému Center na podporu integrace cizinců a projektů obcí), interkulturní vzdělávání pracovníků v kontaktu s cizinci atd.

Cílovou skupinou Koncepce jsou občané třetích zemí (tj. zemí mimo EU, EHP a Švýcarsko) pobývající legálně na území ČR, ale i majoritní společnost. Integrační nástroje mohou využívat také občané EU (občané členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) a v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu také osoby s udělenou dočasnou ochranou. Ve výjimečných případech mohou být součástí cílové skupiny i státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny obyvatel. ve výjimečných krizových případech také občané EU. Držitelům mezinárodní ochrany bude umožněno využívat relevantních integračních nástrojů podle jejich potřeb, a to v přímé návaznosti na Státní integrační program. Cílovou skupinou integrace je také majoritní společnost.

 

Zpráva o integraci

Zpráva o integraci cizinců je vyhodnocením realizace politiky integrace cizinců na území České republiky. Obsahuje zprávy jednotlivých rezortů vždy za předchozí kalendářní rok.

Do roku 2010 byly zprávy o integraci vždy součástí usnesení vlády ke „Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců a návrh dalšího postupu“.

Počínaje rokem 2011 je Zpráva součástí materiálu pro informaci vlády „Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR“, který je předkládán ministrem vnitra vládě ČR a následně Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR a rovněž Bezpečnostní radě státu.

Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace.

Mezi hlavní nástroje integrační politiky patří realizace projektů obcí na podporu integrace na lokální úrovni, spolupráce se sítí regionálních Center na podporu integrace cizinců, realizace projektů nestátních neziskových organizací, monitoring postavení cizinců a podpora zapojení občanské společnosti a dalších aktérů.