Vědecká a výzkumná pracoviště

(pracoviště zaměřená na výzkum migrace a integrace cizinců na půdě univerzit, akademie věd a dalších vědckých a výzkumnných institucí) 

Scientific and Research Institutions

(workplaces focused on research on migration and integration of foreigners at universities, academies of sciences and other scientific and research institutions)

Научно-исследовательские институты

(исследовательские институты по вопросам миграции и интеграции иностранцев при университетах, академиях наук и других научных и исследовательских учреждениях)