Vzdělání

Právo na vzdělání, a po dobu plnění povinné školní docházky povinnost, mají děti a žáci-cizinci, kteří v ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, nebo jim byl udělen azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany. Za děti a žáky-cizince jsou považovány děti, které nejsou občany ČR, tj.

  • děti státních příslušníků jiného členského státu EU, včetně EHP a Švýcarska,

  • děti cizinců s udělenou mezinárodní ochranou,

  • děti cizinců z třetích zemí.

Při vzdělávání dětí (v MŠ) a žáků-cizinců (v ZŠ a SŠ) v rámci předškolního, základního, případně i středního vzdělání, je prvořadé zajištění znalosti českého jazyka a podpora začleňování do české společnosti (zejména seznámení s evropským kulturním prostředím a získání potřebných znalostí a dovedností tak, aby mohli úspěšně a plynule přejít do hlavního vzdělávacího proudu a následně se uplatnit na trhu práce a získat tak ekonomickou i společenskou nezávislost).

Výuka českého jazyka je dětem a žákům poskytována již v mateřských školách, při plnění povinné školní docházky pak v základních školách tak, aby bylo možné v krátké době jejich začlenění do běžné výuky ve třídách dle jejich věku a předchozího vzdělání.

Podporu pedagogickým pracovníkům vzdělávajících děti a žáky-cizince poskytují poradci krajských poboček Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Na webových stránkách http://cizinci.npicr.cz/ jsou uveřejňovány metodické a výukové materiály z oblasti vzdělávání žáků-cizinců, nabídky školení, kontakty na krajské poradce a další užitečné informace. Krajská centra podpory nabízí školám rovněž bezplatně služby adaptačních koordinátorů po dobu prvních 4 týdnů po příchodu cizince do školy a tlumočnické a překladatelské služby.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.