Vzdělání a vzdělávání

 

Vzdělávací systém ČR

Jaká je organizace a struktura českého vzdělávacího systému se dozvíte např. zde. Vizuální schéma vzdělávacího systému je dostupné např. zde.

 

Databáze škol

Školy všech zřizovatelů (od mateřských po vyšší odborné školy) jsou zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení.

Databází českých i zahraničních vysokých škol působících v ČR je Registr vysokých škol.

 

Vzdělání dětí - cizinců v mateřských, základních a středních školách

Právo na vzdělání (a po dobu plnění povinné školní docházky povinnost) mají děti a žáci-cizinci, kteří v ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, nebo jim byl udělen azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany. Základní informace ke vzdělávání dětí a žáků - cizinců jsou dostupné na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Praktické informace pro rodiče dětí v mateřských, základních a středních školách napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků (např. o fungování českého školství, o omlouvání nepřítomnosti, vzory některých žádostí atd.) najdete na webu inkluzivniskola.cz.

 

Vysokoškolské studium

Studyin.cz je oficiální zdroj informací o vysokoškolském vzdělávání v České republice provozovaný Domem zahraniční spolupráce. Poskytuje základní informace o systému vysokoškolského vzdělávání, studijních příležitostech a životě studentů v České republice.

Informace o studiu v hlavním městě Praze shrnuje web Study in Prague.

Vybrané základní informace pro studenty (a školy) najdete na webu Ministerstva vnitra.

 

Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

Uznávání základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání se provádí kromě studijních i pro profesní účely, např. k výkonu regulovaných povolání.

Více informací o uznávání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání naleznete na webu MŠMT.

Více informací o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete rovněž na webu MŠMT.

Pro posuzování nároků na dávky státní sociální podpory a pro účely nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, případně i jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, se provádí tzv. uznávání studia na zahraničních středních nebo vysokých školách pro sociální a zdravotní účely. Informace o uznávání studia na zahraničních středních školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde, zatímco informace o uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde.

 

Uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesní uznávání)

Při vstupu na trh práce, zejména v případě regulovaných povolání a činností, mohou někteří cizinci (zejména občané EU/EHP a Švýcarska, cizinci s trvalým pobytem, a jejich rodinní příslušníci), kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo ČR na území jakéhokoliv členského státu EU/EHP a Švýcarska, požádat o uznání odborné kvalifikace. Informace k profesnímu uznávání naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jak v takovém případě postupovat vás detailně seznámí i aplikace nostrifikace.mkc.cz.

 

Zvyšování kvalifikace cizinců

Prostřednictvím dalšího vzdělávání si každý může zvýšit či prohloubit svou kvalifikaci, a tak posílit své postavení na trhu práce.

Různé vzdělávací kurzy, semináře, kurzy českého jazyka či workshopy jsou pořádány Integračními centry i neziskovými organizacemi, většinou zdarma.

Vzdělávací kurzy poskytují také komerční subjekty. V databázi akcí dalšího profesního vzdělávání DAT CZ jsou k nalezení aktuální akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy a semináře. Na akreditované kurzy si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.

Dosažené výsledky dalšího vzdělávání lze prostřednictvím úspěšného složení zkoušky v definované profesní kvalifikaci formálně uznat vydáním osvědčení s celorepublikovou platností. Zkouška musí být složena v českém jazyce. Více na webu MŠMT.

Více informací o dalším vzdělávání naleznete na webu MŠMT.