Vzdělání a vzdělávání

 

Vzdělávací systém ČR

Jaká je organizace a struktura českého vzdělávacího systému se dozvíte např. zde. Vizuální schéma vzdělávacího systému je dostupné např. zde.

 

Databáze škol

Školy všech zřizovatelů (od mateřských po vyšší odborné školy) jsou zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení.

Databází českých i zahraničních vysokých škol působících v ČR je Registr vysokých škol.

 

Právo na vzdělání dětí - cizinců

Právo na vzdělání (a po dobu plnění povinné školní docházky povinnost) mají děti a žáci-cizinci, kteří v ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, nebo jim byl udělen azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany. Základní informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců jsou dostupné na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

Uznávání základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání se provádí kromě studijních i pro profesní účely, např. k výkonu regulovaných povolání.

Více informací o uznávání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání naleznete na webu MŠMT.

Více informací o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete rovněž na webu MŠMT.

Pro posuzování nároků na dávky státní sociální podpory a pro účely nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, případně i jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, se provádí tzv. uznávání studia na zahraničních středních nebo vysokých školách pro sociální a zdravotní účely. Informace o uznávání studia na zahraničních středních školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde, zatímco informace o uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde.

 

Uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesní uznávání)

Při vstupu na trh práce, zejména v případě regulovaných povolání a činností, mohou někteří cizinci (zejména občané EU/EHP a Švýcarska, cizinci s trvalým pobytem, a jejich rodinní příslušníci), kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo ČR na území jakéhokoliv členského státu EU/EHP a Švýcarska, požádat o uznání odborné kvalifikace. Informace k profesnímu uznávání naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jak v takovém případě postupovat vás detailně seznámí i aplikace nostrifikace.mkc.cz.

 

Zvyšování kvalifikace cizinců

Prostřednictvím dalšího vzdělávání si každý může zvýšit či prohloubit svou kvalifikaci, a tak posílit své postavení na trhu práce.

Různé vzdělávací kurzy, semináře, kurzy českého jazyka či workshopy jsou pořádány Integračními centry i neziskovými organizacemi, většinou zdarma.

Vzdělávací kurzy poskytují také komerční subjekty. V databázi akcí dalšího profesního vzdělávání DAT CZ jsou k nalezení aktuální akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy a semináře. Na akreditované kurzy si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.

Dosažené výsledky dalšího vzdělávání lze prostřednictvím úspěšného složení zkoušky v definované profesní kvalifikaci formálně uznat vydáním osvědčení s celorepublikovou platností. Zkouška musí být složena v českém jazyce. Více na webu MŠMT.

Více informací o dalším vzdělávání naleznete na webu MŠMT.