2014: Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš (Sýkora a kol.)

Cílem studie je zmapovat a vyhodnotit minulé i současné události a procesy posilující i narušující soudržnost obyvatel této městské části. Studie postihuje trendy vývoje v lokalitě, jejich podmíněnosti, a možnosti podpory integrace a prevence sociálních konfliktů. Jejím smyslem je rozšíření stávajících poznatků s cílem předpovídat a zmírňovat nežádoucí důsledky sociální a etnokulturní diferenciace při prevenci vzniku prostorové rezidenční segregace.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. a kol.
Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Vydáno: leden 2014