Ministerstvo zdravotnictví (MZd) a podřízené organizace

Ministry of Health and subordinate organisations

Министерство здравоохранения и подведомственные организации

 

činnost: zdravotní služby, ochrana veřejného zdraví, zdravotnická vědeckovýzkumná činnost, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostika a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém atd.

mission: health services, public health protection, medical scientific research, pharmaceuticals and medical devices for prevention, diagnosis and treatment of people, health insurance and health information system, etc.

виды деятельности: медицинские услуги, охрана здоровья населения, медицинские научные исследования, фармацевтические препараты и медицинские изделия для профилактики, диагностики и лечения людей, медицинское страхование и система медицинской информации и др.

 

Adresa / Address / Адрес: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Emailmzcr@mzcr.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 224 971 111

WWWwww.mzcr.cz

  

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (National Register of Health Service Providers / Национальный реестр поставщиков медицинских услуг)

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO): Kontaktní centrum - cizinci

National Centre for Nursing and Non-Medical Health Professions: contact centre - foreigners

Национальный центр сестринского дела и немедицинских профессий здравоохранения: контактный центр - иностранцы

 

činnost: podpora cizinců ze zemí mimo EU, kteří chtějí pracovat jako lékařští nebo nelékařští zdravotničtí pracovníci (pomoc při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, koordinace spolupráci mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednotlivými uchazeči ze zemí mimo EU)

mission: support for non-EU foreigners wishing to work as medical or non-medical health professionals (assistance in dealing with authorities and processing all permits, coordination of cooperation between health service providers and individual non-EU applicants)

деятельность: поддержка иностранцев из стран, не входящих в ЕС, желающих работать в качестве медицинских или немедицинских работников здравоохранения (помощь в общении с властями и оформлении всех разрешений, координация сотрудничества между поставщиками медицинских услуг и отдельными заявителями из стран, не входящих в ЕС)

 

Adresa / Address / Адрес: Vinařská 6, 603 00 Brno

Email:  cizinci@nconzo.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 543 559 353

WWWwww.nconzo.cz/cs/kontaktni-centrum