Národní zdroje financování integrace cizinců v ČR

 

1) Dotace ze státního rozpočtu

 

Dotace ministerstva vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR, koordinátor integrace cizinců v ČR, disponuje těmito dotacemi:

Dotace slouží k financování realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže

  • Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Těmto projektů se věnuje zvláštní sekce Projekty obcí.

Účelem dotace je realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací a vyšších územních samosprávných celků, které zajistí realizaci adaptačně-integračních kurzů, jenž musí vybrané skupiny cizinců absolvovat podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (platí pro realizaci kurzů v Ústeckém, Jihomoravském, Královéhradeckém kraji a v hl.m.Praze).

  • MV administruje rozdělování dotací z programu AMIF

 

Dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

Účelem dotace je přispět k integraci cizinců do české společnosti prostřednictvím projektů zaměřených na oblast předškolního a základního vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, integrační volnočasové aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a podporu spolupráce rodiny a školy.

Cílem dotace je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Částečně sem spadá i tento program, jehož cílem je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

  • ad hoc rozvojové programy jako např. program Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – Vzdělávací infrastruktura

 

Dotace ministerstva práce a sociálních věcí

Jedná se o dotace na poskytování především odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci a terénní programy cílové skupině imigrantů a azylantů.

 

Dotace ministerstva kultury

  • Výběrové dotační řízení na podporu projektů výrazně napomáhajících integraci cizinců žijících na území ČR do české společnosti prostřednictvím kultury

Dotace pro muzea, galerie, knihovny a další kulturní instituce a zařízení se zaměřením na tři základní oblasti: Integrace cizinců a její význam, Zprostředkování české kultury cizincům a Zprostředkování informací o cizích kulturách Čechům.

Dotace jsou poskytovány provozovatelům knihoven na nákup literatury v jazycích národnostních menšin a na akce, seznamující s jinými kulturami.

  • vybrané dotace z obastí z různých oblastí podpory (profesionální umění, kinematografie a média, muzea a galerie atd.) projektů přispívajících k integraci cizinců

 

2) Granty nadací, dotace spolků, ambasád, krajů, obcí a spol.

 

Účelem je podpora aktivit na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze (kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce), anebo publikační činnosti, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Předkládané žádosti se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Podporujeme aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé více zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, navzájem si důvěřovali, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.

  • atd.