Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) v ČR

 

 

UNHCR je jednou z agentur OSN.

UNHCR is one of the UN agencies.

УВКБ ООН является агентством ООН.

 

Činnost / Mission / деятельность:

Hlavním cílem UNHCR v České republice je podporovat úsilí o vybudování komplexního, udržitelného a samostatného azylového systému. Činí tak prostřednictvím vlastních programů v oblasti právního poradenství a osvětových aktivit a dále pomocí programů nestátních neziskových organizací, které UNHCR podporuje. 

The main objective of UNHCR in the Czech Republic is to support efforts to build a comprehensive, sustainable and autonomous asylum system. It does so through its own legal advice and awareness-raising programmes, as well as through the programmes of NGOs supported by UNHCR.

Основной задачей УВКБ ООН в Чешской Республике является поддержка усилий по созданию комплексной, устойчивой и автономной системы предоставления убежища. Оно делает это через свои собственные программы юридического консультирования и повышения осведомленности, а также через программы НПО, поддерживаемых УВКБ ООН.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Rytířská 539/31, 11000 Praha 1

Emailczepr@unhcr.org

Tel / Phone / Телефон: + 420 776 437 775

WWWwww.unhcr.org/cz 

Informační centrum OSN Praha

 

Další agentury OSN v oblasti migrace a integrace cizinců zastoupené v ČR: