Monografie přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. Data byla získána prostřednictvím smíšeného výzkumu zaměřeného na důvěru cizinců v kvalitu zdravotní péče poskytované v ČR a na jejich strategii při řešení zdravotních problémů.

 

Typ publikace: monografie
Řešitel: SCHEBELLE, Danica – KUBÁT, Jan – MAREŠOVÁ, Jarmila – OLECKÁ, Ivana – ŽOFKA, Jan a kol. – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Monografie byla finančně podpořena z programu „Integrace cizinců 2019“ Ministerstva vnitra ČR, je součástí projektu „Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR“.
Vydáno: 2020

 

Materiál je ke stažení na vv_018.pdf (vupsv.cz)

2020: SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA SMÍŠENÉHO VÝZKUMU O ZDRAVOTNÍ PÉČI A ZDRAVOTNÍM STAVU CIZINCŮ V ČR (VÚPSV)

Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2001: Analýza zdravotní péče o cizince v České republice (Institut zdravotní politiky a ekonomiky)

Obsáhlá a komplexní studie začíná přehlednou rekapitulací institucí, politik a hlavních problémů poskytování zdravotní péče cizincům. Na tento přehled navazuje analýza vývoje migrace a integračních programů v EU a ČR. Obecnou část uzavírá analýza právních dokumentů v národním i mezinárodním měřítku a definování zásadních problémů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům. Analýza konkrétních otázek zdravotní péče pro účastníky řízení o udělení azylu a analýza potřeby a spotřeby zdravotnických služeb u cizinců (včetně statistických dat o zdravotním stavu cizinců/migrantů) v ČR uzavírá analytickou část studie. Poznatky pro empirickou část studie získávali řešitelé sociologickou pilotáží terénu, metodou polostandardizovaných rozhovorů s cizinci a odborníky, kteří se profesně setkávají s cizinci v oblasti poskytování zdravotní péče. Empirická část studie také obsahuje přehled subjektivních pohledů cizinců na problematiku poskytování zdravotní péče. Tato část výzkumu byla pojata jako pilotní vodítko pro případné navazující projekty, především pro sestavení informační brožury pro cizince. Závěrem studie je přehled a stručný popis informačních zdrojů na internetu o poskytování zdravotní péče cizincům v ČR. Tyto informační zdroje jsou uváděné pro srovnání s obdobnými zdroji informací v několika evropských zemích. Samostatnou částí je případová studie životních podmínek migrujících pracovníků ze Zakarpatské Ukrajiny do ČR.

Typ publikace: studie
Řešitel: IZPE - Institut zdravotní politiky a ekonomiky
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 03/2001