Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2002: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců (Etnologický ústav AV ČR)

Tento výzkum by se dal nazvat sborníkem studií úspěšných a neúspěšných strategií cizinců při jejich integraci do české společnosti. Sborník obsahuje výsledky terénních výzkumů integrace Arabů; Řeků a etnických Makedonců; Bulharů; Chorvatů, Srbů a Makedonců z vybraných zemí bývalé SRFJ v ČR a imigrantů z Bosny a Hercegoviny na území ČR. Na závěr sborníku jsou porovnány strategie integrace cílových skupin na území ČR a výsledky uvedených výzkumů porovnány se společenskovědními poznatky.

Typ publikace: sborník studií
Řešitel: Zdeněk Uherek; Jaroslav Otčenášek; Simona HoškováHošková - Praha: Etnologický ústav AV ČR
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR / Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002