Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2004: Gender a mezinárodní migrace: úvod do problematiky (VÚPSV)

Co znamená být genderově senzitivní v migrační teorii a praxi? Proč je genderová optika ve vztahu k migraci zajímavá a důležitá? Alice Szczepaniková, doktorandka na Středoevropské univerzitě, představuje v této původní studii vztah mezi gender a mezinárodní migrací, jak byl sledován v posledních dvaceti letech, kdy výrazně vzrostl počet výzkumných prací, které se pokoušejí zakomponovat gender do studia mezinárodní migrace. Také nadnárodní organizace zabývající se migrací uveřejňují studie a realizují projekty, které si kladou za cíl být genderově senzitivní a reagovat na specifické potřeby migrujících mužů i žen. Mnohé nadace se zaměřují výhradně na podporu takovýchto projektů. Studie obsahuje seznam literatury a také doporučuje online zdroje týkající se tématiky gender a migrace.

Typ publikace: studie
Řešitel: Alice Szczepaniková
Zadavatel: Multikulturní centrum Praha
Vydáno: 07/2004