Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2014: Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš (Sýkora a kol.)

Cílem studie je zmapovat a vyhodnotit minulé i současné události a procesy posilující i narušující soudržnost obyvatel této městské části. Studie postihuje trendy vývoje v lokalitě, jejich podmíněnosti, a možnosti podpory integrace a prevence sociálních konfliktů. Jejím smyslem je rozšíření stávajících poznatků s cílem předpovídat a zmírňovat nežádoucí důsledky sociální a etnokulturní diferenciace při prevenci vzniku prostorové rezidenční segregace.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. a kol.
Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Vydáno: leden 2014