Data o cizincích v ČR: 2018

 

1) Cizinci celkem

 

Počty cizinců (občanů EU i cizinců ze třetích zemí) a typy jejich pobytu na území ČR:

 • Cizinci tvořili v roce 2018 4,9% obyvatelstva ČR
 • V roce 2018 dosáhl počet legálně pobývajících cizinců 564 345 osob, což oproti roku 2017 představuje navýšení o 40 000 osob
 • Cizinci pobývající na území ČR déle než rok tvořili většinu (97%) z celkového počtu cizinců; podíl cizinců s trvalým pobytem je více jak poloviční (51%)
 • Mezi cizinci převažují občané třetích zemí, dominují občané Ukrajiny, Vietnamu a Ruska
 • Občané EU tvořili v roce 2018 41% cizinecké populace v ČR, nejpočetnější jsou občané Slovenska, Polska, Německa a Bulharska

Struktura podle státní příslušnosti a účelu pobytu:

 • Pět nejčastějšich státních příslušností jsou: Ukrajina (23%), Slovensko (21%), Vietnam (11%), Rusko (7%), Polsko (4%)
 • Cizinci získávají povolení k přechodnému pobytu nejčastěji za účelem zaměstnání a podnikání; výrazě méně pak za účelem rodinným, náleduje účel studium

Genderová a věková struktura:

 • Podíl žen-cizinek dosáhl hodnoty 43% z celkového počtu cizinců
 • Zhruba čtvrtina všech cizinců (25,7%) se nachází v kategorii mladšího produktivního věku (30-39let), dětská složka (0-19) tvořila v roce 2018 14%, v nejmladším produktivním věku (20-29 let) se nacházelo 9,2% cizinců; v kategorii nad 65 let se nacházela pouhá 5,4% cizinecké populace

Územní struktura:

 • Mezi regiony s největší koncentrací cizinců patří Hl.m.Praha (36,4%) a Středočeský kraj (13,5%), následuje Jihomoravský (8,9%), Ústecký (6,5%) a Plzeňský kraj (6,2%) 
 • Nejnižší koncenraci cizinců mají dlouhodobě Zlínský kraj a Kraj Vysočina (oba 1,8%)

Získávání českého občanství:

 • V roce 2018 získalo české státní občanství celkem 5 260 cizinců, dominovali občané Ukrajiny, s odstupem občané Ruska a Slovenska
 • Nadpoloviční většina získala občanství udělením, více než třetina získala občanství na základě prohlášení

 

2) Cizinci ze třetích zemí v ČR

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2018 pobývalo na území ČR legálně 322 415 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 3 %
 • Téměř dvě třetiny cizinců ze třetích zemí pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (126 068), Vietnamu (60 745) a Ruska (37 551) tvořili téměř tři čtvrtiny cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušníci následují s výrazným odstupem - USA (9 231), Mongolska (8 805), Číny (7 333), Kazachstánu (6 022), Běloruska (5 965) Moldavska (5 774), a Indie (4 014)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (40 %) a sloučení rodiny (26 %), dále studium (17 %)

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2019 byl poměr mužů a žen 55 % k 45 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 8. 2018 se jednalo o 22 987 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (10 469 ve školním roce 2017/2018). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 21 992 žáků-cizinců, střední školy 9 195 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 647 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 43 831 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2018 se jednalo o celkem 5 287 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 317 osob), Ruska (633 osob), Slovenska (501 osob), Vietnamu (231 osob) a Běloruska (139 osob).

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v prosinci 2018 pouze 1,4 %

 

Zdroje:

ČSÚ: Cizinci v České republice 2018. Praha 2019 Microsoft Word - Dokument1 (czso.cz)

MV ČR: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu 2019 Základní dokumenty k integrační politice ke stažení - Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT O CIZINCÍCH