Data o cizincích v ČR: 2018

 

1) Cizinci ze třetích zemí v ČR

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2018 pobývalo na území ČR legálně 322 415 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 3 %
 • Téměř dvě třetiny cizinců ze třetích zemí pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (126 068), Vietnamu (60 745) a Ruska (37 551) tvořili téměř tři čtvrtiny cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušníci následují s výrazným odstupem - USA (9 231), Mongolska (8 805), Číny (7 333), Kazachstánu (6 022), Běloruska (5 965) Moldavska (5 774), a Indie (4 014)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (40 %) a sloučení rodiny (26 %), dále studium (17 %)

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2019 byl poměr mužů a žen 55 % k 45 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 8. 2019 se jednalo o 22 987 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (10 469 ve školním roce 2017/2018). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 21 992 žáků-cizinců, střední školy 9 195 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 647 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 43 831 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2018 se jednalo o celkem 5 287 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 317 osob), Ruska (633 osob), Slovenska (501 osob), Vietnamu (231 osob) a Běloruska (139 osob).

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v prosinci 2017 pouze 1,4 %

 

2) Občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci