Český statistický úřad

Czech Statistical Office

Чешское статистическое управление

 

činnost: získávání a zpracování údajů pro statistické účely, poskytování statistických informací státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti i do zahraničí

mission: acquisition and processing of data for statistical purposes, provision of statistical information to state authorities, local authorities, public and abroad

деятельность: сбор и обработка данных для статистических целей, предоставление статистической информации государственным органам, органам местного самоуправления, общественности и за рубежом

 

Adresa / Address / Адрес: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Emailinfoservis@czso.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 274 051 111

WWWwww.czso.cz/csu

   

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Cizinci v ČR / Foreigners in the Czech Republic / Иностранцы в Чешской Республике