Data o cizincích v ČR: 2019

 

1) Cizinci celkem

 

Počty cizinců (občanů EU i cizinců ze třetích zemí) a typy jejich pobytu na území ČR:

 • Cizinci tvořili v roce 2019 5,2% obyvatelstva ČR
 • Počet legálně pobývajících cizinců v ČR dosáhl 593 400 osob, což oproti roku 2018 představuje navýšení o více jak 29 000 osob
 • Cizinci pobývající na území ČR déle než rok tvořili většinu (98,1%) z celkového počtu cizinců; podíl cizinců s trvalým pobytem je poloviční (50,4%)
 • Mezi cizinci převažují občané třetích zemí, dominují občané Ukrajiny, Vietnamu a Ruska
 • Občané EU tvořili v roce 2019 41,3% cizinecké populace v ČR, nejpočetnější jsou občané Slovenska, Polska a Německa

Struktura podle státní příslušnosti a účelu pobytu:

 • Pět nejčastějšich státních příslušností jsou: Ukrajina (25%), Slovensko (20%), Vietnam (10%), Rusko (6%), Polsko (4%)
 • Občané Srbska, Mongolska, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu získávají povolení k přechodnému pobytu nejčastěji za účelem zaměstnání a podnikání; účel pobytu "rodinné důvody" je nadprůměrně zastoupen u občanů Spojených států amerických, u občanů Kazachstánu dominuje účel pobytu studium

Genderová a věková struktura:

 • Podíl žen-cizinek dosáhl hodnoty 42,6% z celkového počtu cizinců
 • Zhruba čtvrtina všech cizinců (25,7%) se nachází v kategorii mladšího produktivního věku (30-39let), v nejmladším produktivním věku (20-29 let) se nachází 15,3% cizinců; dětská složka (0-19) tvořila v roce 2020 13,9%; v kategorii nad 65 let se nacházela pouhá 5,7% cizinecké populace

Územní struktura:

 • Mezi regiony s největší koncentrací cizinců patří Hl.m.Praha (35,5%) a Středočeský kraj (13,8%), následuje Jihomoravský (8,9%), Plzeňský (6,7%) a Ústecký kraj (6,5%)
 • Nejnižší koncenraci cizinců mají dlouhodobě Zlínský kraj (1,9%) a Kraj Vysočina (2%)

Získávání českého občanství:

 • V roce 2019 získalo české státní občanství celkem 4 456 cizinců (0,7% cizinců), dominovali občané Ukrajiny, s odstupem občané Ruska a Slovenska
 • Nadpoloviční většina získala občanství udělením, více než třetina získala občanství na základě prohlášení

 

 

2) Cizinci ze třetích zemí v ČR (k 31. srpnu 2019)

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2019 pobývalo na území ČR legálně 341 496 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky přesáhl 3 %
 • Počet cizinců s trvalým pobytem nadále roste: již více než dvě třetiny občanů třetích zemí získaly na území ČR trvalý pobyt

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (140 503 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (61 507) a Ruské federace (37 717) tvořili téměř tři čtvrtiny cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - Mongolsko (9 467), USA (8 066), Čína (7 578), Bělorusko (6 804), Kazachstán (6 8006), Moldavsko (5 872), a Srbsko (5 208)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (50,2 %) a sloučení rodiny (24,2 %), dále studium (12,8 %) a podnikání

Genderová a věková struktura:

 • Genderové složení cizinců z třetích zemí se postupně mění, přestože počet žen dlouhodobě stoupá, muži stále početně převažují nad ženami (k 31. 8. 2019 byl poměr mužů a žen 54,7 % k 45,3 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku. Za posledních devět let se zvýšily stavy cizinců ze třetích zemí starších 60 let o čtvrtinu (k 31. 8. 2019 se jednalo o 25 528 osob)
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (11 343 ve školním roce 2018/2019). Základní školy ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 24 026 osob, střední školy 9 305 žáků-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 705 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 44 846 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2018 se jednalo o celkem 5 287 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 317 osob), Ruska (633 osob), Slovenska (501 osob), Vietnamu (231 osob) a Běloruska (139 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální, jejich podíl na celkovém objemu nepojistných sociálních dávek činil v červnu 2018 pouze 1,425 %

 

 

Zdroje:

ČSÚ: Cizinci v České republice 2019. Praha 2020 Cizinci v České republice 2020

MV ČR: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu 2020 Základní dokumenty k integrační politice ke stažení - Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT O CIZINCÍCH