Data o cizincích v ČR: 2019

 

1) Cizinci ze třetích zemí v ČR (k 31. srpnu 2019)

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2019 pobývalo na území ČR legálně 341 496 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky přesáhl 3 %
 • Počet cizinců s trvalým pobytem nadále roste: již více než dvě třetiny občanů třetích zemí získaly na území ČR trvalý pobyt

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (140 503 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (61 507) a Ruské federace (37 717) tvořili téměř tři čtvrtiny cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - Mongolsko (9 467), USA (8 066), Čína (7 578), Bělorusko (6 804), Kazachstán (6 8006), Moldavsko (5 872), a Srbsko (5 208)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (50,2 %) a sloučení rodiny (24,2 %), dále studium (12,8 %) a podnikání

Genderová a věková struktura:

 • Genderové složení cizinců z třetích zemí se postupně mění, přestože počet žen dlouhodobě stoupá, muži stále početně převažují nad ženami (k 31. 8. 2019 byl poměr mužů a žen 54,7 % k 45,3 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku. Za posledních devět let se zvýšily stavy cizinců ze třetích zemí starších 60 let o čtvrtinu (k 31. 8. 2019 se jednalo o 25 528 osob)
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (11 343 ve školním roce 2018/2019). Základní školy ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 24 026 osob, střední školy 9 305 žáků-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 705 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 44 846 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2018 se jednalo o celkem 5 287 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 317 osob), Ruska (633 osob), Slovenska (501 osob), Vietnamu (231 osob) a Běloruska (139 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální, jejich podíl na celkovém objemu nepojistných sociálních dávek činil v červnu 2018 pouze 1,425 %

 

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT O CIZINCÍCH