Data o cizincích v ČR: 2017

 

1) Cizinci ze třetích zemí v ČR

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 7. 2017 pobývalo na území ČR legálně 295 374 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 2,8 %
 • Počet cizinců ze třetích zemí s povolení k trvalému pobytu dvojnásobně převyšoval počet cizinců ze třetích zemí s přechodným pobytem.

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (113 397), Vietnamu (59 279) a Ruska (36 343) tvořili více jak 70% cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušníci následují s výrazným odstupem - USA (8 292), Mongolska (7 636), Číny (6 485), Kazachstánu (5 733), Moldavska (5 381), Běloruska (5 297) a Indie (3 238).

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (29 %) a sloučení rodiny (29 %), dále studium (20 %) a podnikání (15 %).

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2019 byl poměr mužů a žen 54 % k 46 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 7. 2017 se jednalo o 22 568 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (9 497 ve školním roce 2016/2017). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 20 237 žáků-cizinců, střední školy 9 063 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 611 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 43 622 cizinců.

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2017 se jednalo o celkem 6 522 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 906 osob), Ruska (758 osob), Slovenska (629 osob), Vietnamu (224 osob) a Běloruska (222 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v prosinci 2017 pouze 1,3 %

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT O CIZINCÍCH