Data o cizincích v ČR: 2017

 

1) Cizinci celkem

 

Počty cizinců (občanů EU i cizinců ze třetích zemí) a typy jejich pobytu na území ČR:

 • Cizinci tvořili v roce 2017 4,8% obyvatelstva ČR
 • Počet legálně pobývajících cizinců dosáhl v roce 2017 524 100 osob, což oproti roku 2016 představuje navýšení o 30 700 osob
 • Cizinci pobývající na území ČR déle než rok tvořili většinu (97%) z celkového počtu cizinců; podíl cizinců s trvalým pobytem více jak poloviční (53,7%)
 • Mezi cizinci převažují občané třetích zemí, dominují občané Ukrajiny, Vietnamu a Ruska
 • Občané EU tvořili v roce 2017 41,9% cizinecké populace v ČR, nejpočetnější jsou občané Slovenska, Německa a Polska

Struktura podle státní příslušnosti a účelu pobytu:

 • Pět nejčastějšich státních příslušností jsou: Ukrajina (22%), Slovensko (21%), Vietnam (7%), Rusko (7%), Německo (4%)
 • Občané Mongolska, Ukrajiny a Vietnamu získávají povolení k přechodnému pobytu nejčastěji za účelem zaměstnání a podnikání; účel pobytu "rodinné důvody" je nadprůměrně zastoupen u občanů Koreje a Číny; u občanů Kazachstánu dominuje účel pobytu studium

Genderová a věková struktura:

 • Podíl žen-cizinek dosáhl hodnoty 43,5% z celkového počtu cizinců
 • Zhruba čtvrtina všech cizinců (26%) se nachází v kategorii mladšího produktivního věku (30-39let), v nejmladším produktivním věku (20-29 let) se nachází 16,1% cizinců; dětská složka (0-19) tvořila v roce 2017 14,2%; v kategorii nad 65 let se nacházela pouhá 5,3% cizinecké populace

Územní struktura:

 • Mezi regiony s největší koncentrací cizinců patří Hl.m.Praha (37,2%) a Středočeský kraj (13,2%), následuje Jihomoravský (8,9%) a Ústecký kraj (6,7%)
 • Nejnižší koncenraci cizinců mají dlouhodobě Zlínský kraj (1,8%) a Kraj Vysočina (1,8%)

Získávání českého občanství:

 • V roce 2017 získalo české státní občanství celkem 6 440 cizinců (1,2% cizinců), dominovali občané Ukrajiny, s odstupem občané Ruska a Slovenska
 • Nadpoloviční většina získala občanství udělením, více než třetina získala občanství na základě prohlášení

 

 

2) Cizinci ze třetích zemí v ČR

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 7. 2017 pobývalo na území ČR legálně 295 374 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 2,8 %
 • Počet cizinců ze třetích zemí s povolení k trvalému pobytu dvojnásobně převyšoval počet cizinců ze třetích zemí s přechodným pobytem.

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (113 397), Vietnamu (59 279) a Ruska (36 343) tvořili více jak 70% cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušníci následují s výrazným odstupem - USA (8 292), Mongolska (7 636), Číny (6 485), Kazachstánu (5 733), Moldavska (5 381), Běloruska (5 297) a Indie (3 238).

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (29 %) a sloučení rodiny (29 %), dále studium (20 %) a podnikání (15 %).

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2019 byl poměr mužů a žen 54 % k 46 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 7. 2017 se jednalo o 22 568 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (9 497 ve školním roce 2016/2017). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 20 237 žáků-cizinců, střední školy 9 063 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 611 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 43 622 cizinců.

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2017 se jednalo o celkem 6 522 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 906 osob), Ruska (758 osob), Slovenska (629 osob), Vietnamu (224 osob) a Běloruska (222 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v prosinci 2017 pouze 1,3 %

 

Zdroje:

ČSÚ: Cizinci v České republice 2018. Praha 2018 Cizinci v České republice 2018

MV ČR: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu 2018 Základní dokumenty k integrační politice ke stažení - Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT O CIZINCÍCH