Data o cizincích v ČR: 2021

1) Cizinci celkem

 

Počty cizinců (občanů EU i cizinců ze třetích zemí) a typy jejich pobytu na území ČR:

 • Cizinci tvořili v roce 2021 5,8% obyvatelstva ČR
 • Počet legálně pobývajících cizinců dosáhl v roce 2021 658 600 osob, což oproti roku 2020 představuje navýšení o téměř 26 000 osob
 • Cizinci pobývající na území ČR déle než rok tvořili většinu (98,6%) z celkového počtu cizinců; podíl cizinců s trvalým pobytem je téměř poloviční (48,7%)
 • Mezi cizinci převažují občané třetích zemí, dominují občané Ukrajiny, Vietnamu a Ruska
 • Občané EU tvořili v roce 2021 33,7% cizinecké populace v ČR (což je o téměř 5% méně než v roce 2020), nejpočetnější jsou občané Slovenska, Rumunska, Polska, Bulharska a Německa

Struktura podle státní příslušnosti a účelu pobytu:

 • Pět nejčastějšich státních příslušností jsou: Ukrajina (30%), Slovensko (17%), Vietnam (10%), Rusko (7%), Rumunsko (3%)
 • Občané Srbska, Ukrajiny, Mongolska a Běloruska získávají povolení k přechodnému pobytu nejčastěji za účelem zaměstnání a podnikání; účel pobytu "rodinné důvody" je nadprůměrně zastoupen u občanů Vietnamu a Spojených států amerických; u občanů Kazachstánu a Ruska dominuje účel pobytu studium

Genderová a věková struktura:

 • Podíl žen-cizinek dosáhl hodnoty 43,5% z celkového počtu cizinců
 • Zhruba čtvrtina všech cizinců (25,2%) se nachází v kategorii mladšího produktivního věku (30-39let), v nejmladším produktivním věku (20-29 let) se nachází 16,6% cizinců; dětská složka (0-19) tvořila v roce 2021 14,6% (výrazně více než v roce 2020); v kategorii nad 65 let se nacházela pouhá 5,5% cizinecké populace

Územní struktura:

 • Mezi regiony s největší koncentrací cizinců patřili v roce 2021 Hl.m.Praha (35,9%) a Středočeský kraj (14,4%), následuje Jihomoravský (9,7%), Plzeňský (6,6%) a Ústecký kraj (5,8%)
 • Nejnižší koncenraci cizinců mají dlouhodobě Zlínský kraj (2,0%) a Kraj Vysočina (2,1%)
 • Nejatraktivnějším regionem je pro všechny cizince hl.m. Praha; v rámci hl.m.Prahy je vyšší koncentrace občanů Ukrajiny v městských obvodech Praha 9 a Praha 4, občanů Vietnamu na Praze 4 a občanů Ruska na Praze 5 
 • Občané Ukrajiny se kromě Prahy více soustřeďují ve Středočeském a Jihomoravském kraji, občané Vietnamu se kromě Prahy ve vyšší míře usazuji v česko-německém pohraničí a občané Ruska kromě Prahy více preferují Středočeský, Jihomoravský a Karlovarský kraj

Získávání českého občanství:

 • V roce 2021 získalo české státní občanství celkem 6 205 cizinců (0,9% ze všech cizinců), dominovali občané Ukrajiny, s odstupem občané Ruska a Slovenska
 • Nadpoloviční většina získala občanství udělením, více než třetina získala občanství na základě prohlášení

2) Cizinci ze třetích zemí v ČR (k 31. srpnu 2021)

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2021 pobývalo na území ČR legálně 415 765 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 3,9 %
 • Přibližně 52 % cizinců ze třetích zemí pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (187 591 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (64 581) a Ruské federace (45 506) tvořili více jak 70% cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - Mongolsko (10 842), USA (8 103), Čína (7 938), Bělorusko (7 941), Kazachstán (8 062), Moldavsko (6 682), a Indie (6 226)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (54 %), dále sloučení rodiny (24 %), dále studium (14 %)

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2021 byl poměr mužů a žen 55 % ku 45 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populacenavýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 8. 2021 se jednalo o 16 460 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (11 864 ve školním roce 2020/2021). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 28 380 žáků-cizinců, střední školy 9 751 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 737 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 50 124 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2020 se jednalo o celkem 2 656 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (942 osob), Ruska (521 osob), Vietnamu (89 osob) a Běloruska (112 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je standardně minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v červnu 2021 2,3 %

Zdroje:

 

ČSÚ: Cizinci v České republice 2021. Praha 2022 Cizinci v České republice 2021

MV ČR: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu 2022 Základní dokumenty k integrační politice ke stažení - Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

 

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT O CIZINCÍCH