Data o cizincích v ČR: 2020

 

1) Cizinci celkem

 

Počty cizinců (občanů EU i cizinců ze třetích zemí) a typy jejich pobytu na území ČR:

 • Cizinci tvořili v roce 2020 5,5% obyvatelstva ČR
 • Počet legálně pobývajících cizinců dosáhl v roce 2020 636 600 osob, což oproti roku 2019 představuje navýšení o 30 200 osob
 • Cizinci pobývající na území ČR déle než rok tvořili většinu (98,7%) z celkového počtu cizinců; podíl cizinců s trvalým pobytem je téměř poloviční (48,8%)
 • Mezi cizinci převažují občané třetích zemí, dominují občané Ukrajiny, Vietnamu a Ruska
 • Občané EU tvořili v roce 2020 38,6% cizinecké populace v ČR (což je méně než v roce 2019), nejpočetnější jsou občané Slovenska, Německa, Polska, Rumunska a Bulharska

Struktura podle státní příslušnosti a účelu pobytu:

 • Pět nejčastějšich státních příslušností jsou: Ukrajina (26%), Slovensko (20%), Vietnam (10%), Rusko (7%), Německo (3%)
 • Občané Srbska, Ukrajiny, Mongolska a Běloruska získávají povolení k přechodnému pobytu nejčastěji za účelem zaměstnání a podnikání; účel pobytu "rodinné důvody" je nadprůměrně zastoupen u občanů Vietnamu, Spojených států amerických, Indie a Mongolska; u občanů Kazachstánu dominuje účel pobytu studium

Genderová a věková struktura:

 • Podíl žen-cizinek dosáhl hodnoty 42,2% z celkového počtu cizinců
 • Zhruba čtvrtina všech cizinců (25,5%) se nachází v kategorii mladšího produktivního věku (30-39let), v nejmladším produktivním věku (20-29 let) se nachází 15,6% cizinců; dětská složka (0-19) tvořila v roce 2020 10,2% (výrazně méně než v roce 2019); v kategorii nad 65 let se nacházela pouhá 5,6% cizinecké populace

Územní struktura:

 • Mezi regiony s největší koncentrací cizinců patří Hl.m.Praha (36,1%) a Středočeský kraj (14,2%), následuje Jihomoravský (9,3%), Plzeňský (6,7%) a Ústecký kraj (6,2%)
 • Nejnižší koncenraci cizinců mají dlouhodobě Zlínský kraj (1,8%) a Kraj Vysočina (2%)

Získávání českého občanství:

 • V roce 2020 získalo české státní občanství celkem 4 214 cizinců (0,7% cizinců), dominovali občané Ukrajiny, s odstupem občané Ruska a Slovenska
 • Nadpoloviční většina získala občanství udělením, více než třetina získala občanství na základě prohlášení

 

 

2) Cizinci ze třetích zemí v ČR (k 31. srpnu 2020)

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2019 pobývalo na území ČR legálně 372 985 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 3,5 %
 • Přibližně 56 % cizinců ze třetích zemí pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (158 281 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (62 634) a Ruské federace (41 203) tvořili téměř tři čtvrtiny cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - Mongolsko (10 108), USA (8 624), Čína (8 199), Bělorusko (6 990), Kazachstán (6 899), Moldavsko (6 088), a Srbsko (5 794)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (52 %) a sloučení rodiny (23 %), dále studium (13 %)

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2020 byl poměr mužů a žen 55 % k 45 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 8. 2020 se jednalo o 28 885 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (11 942 ve školním roce 2019/2020). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 26 527 žáků-cizinců, střední školy 9 496 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 732 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 44 442 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2020 se jednalo o celkem 2 973 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 003 osob), Ruska (574 osob), Slovenska (421 osob), Vietnamu (129 osob) a Běloruska (107 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v prosinci 2019 pouze 1,4 %

 

Zdroje:

ČSÚ: Cizinci v České republice 2020. Praha 2021 Cizinci v České republice 2021

MV ČR: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu 2021 Základní dokumenty k integrační politice ke stažení - Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT