Data o cizincích v ČR: 2020

 

1) Cizinci ze třetích zemí v ČR (k 31. srpnu 2020)

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2019 pobývalo na území ČR legálně 372 985 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 3,5 %
 • Přibližně 56 % cizinců ze třetích zemí pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (158 281 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (62 634) a Ruské federace (41 203) tvořili téměř tři čtvrtiny cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - Mongolsko (10 108), USA (8 624), Čína (8 199), Bělorusko (6 990), Kazachstán (6 899), Moldavsko (6 088), a Srbsko (5 794)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (52 %) a sloučení rodiny (23 %), dále studium (13 %)

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2020 byl poměr mužů a žen 55 % k 45 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populace a navýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 8. 2020 se jednalo o 28 885 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (11 942 ve školním roce 2019/2020). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 26 527 žáků-cizinců, střední školy 9 496 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 732 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 44 442 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2020 se jednalo o celkem 2 973 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (1 003 osob), Ruska (574 osob), Slovenska (421 osob), Vietnamu (129 osob) a Běloruska (107 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v prosinci 2019 pouze 1,4 %

 

2) Občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci