Evropské fondy a zahraniční zdroje

 

  • AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND (AMIF)

Oblast justice a vnitra patří k nejmladším, ale také k nejdynamičtějším politikám Evropské unie. Jejím cílem je posílit bezpečnost a právní jistoty občanů, zajistit volný pohyb osob, usnadnit pohyb zboží a služeb a napomoci vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí v rámci EU.

K růstu důležitosti unijní politiky v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti přispěly i události posledních let, které vyústily v migrační a bezpečnostní krizi.

AMIF počítá v současném programovém období 2014 – 2020 s podporou aktivit v těchto oblastech: azylové/příjímací systémy a přesídlení, legální migrace a integrace státních příslušníků třetích zemí a podpora návratové politiky.

Základní informace o AMIFu na webu Ministerstva vnitra: Obecné informace - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Bližší informace a jednotlivé výzvy na webu AMIFu: Asylum, Migration and Integration Fund (2021-2027) (europa.eu).

 

  • EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF)

ESF je hlavním nástrojem Evropské unie na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy – do jejích pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo.

Evropský sociální fond má v programovacím období 2014-2020 tři hlavní operační programy (dále jen OP):

  1. OP Zaměstnanost (OPZ) - řídícím orgánem MPSV
  2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - řídícím orgánem MŠMT
  3. OP Praha – pól růstu ČR - řídícím orgánem hl. m. Praha

Obecně se doporučuje cílovou skupinu, stejně jako záměr projektu, konzultovat s administrátorem daného fondu. Jednotlivé výzvy je třeba sledovat průběžně.

Aktuálně se připravuje nové programovém období 2021-2027.

Základní informace o ESF na evropském webu Evropský sociální fond - Evropská komise (europa.eu).

Bližší informace naleznete na http://www.esfcr.cz nebo na webových stránkách jednotlivých OP (viz výš).

 

  • Fondy EHP a norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Základní informace k fondům: Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

Jednotlivé výzvy: Výzvy | Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz).

 

  • granty zahraničních organizací a nadací

Např. Anna Lindh Fundation Home | Anna Lindh Foundation

Nadace Anny Lindhové (ALF) pro dialog kultur je mezivládní institucí spojující 42 zemí Evropy a jižního a východního Středomoří. Cílem Nadace je podporovat dialog a spolupráci v euro-středomořské oblasti, a přispět tak k lepšímu vzájemnému porozumění, důvěře a respektu, bezpečí a míru v regionu a na světě.