Ministerstvo kultury (MK)

Ministry of Culture

Министерство культуры

 

činnost: umění, kulturně výchovná činnost, kulturní památky, církve a náboženské společnosti, tisk,rozhlasové a televizní vysílání, autorský zákon, výroba a obchod v oblasti kultury

mission: art, cultural educational activities, cultural monuments, churches and religious societies, press, radio and television broadcasting, copyright law, production and trade in the field of culture

деятельность: искусство, культурно-просветительская деятельность, памятники культуры, церкви и религиозные общества, печать, радио- и телевещание, авторское право, производство и торговля в области культуры

 

Adresa / Address / Адрес: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

Emailepodatelna@mkcr.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 257 085 111 

WWWwww.mkcr.cz