Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a podřízené organizace

Ministry of Labour and Social Affairs and subordinate organisations

Министерство труда и социальных вопросов и подведомственные организации

 

činnost: sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika) atd.

mission: social policy (disability issues, social services, social benefits, family policy, etc.), social insurance (pensions, sickness, etc.), employment (labour market, employment support, foreign employment, etc.), labour legislation, health and safety at work, equal opportunities for women and men (gender issues), etc.

деятельность: социальная политика (вопросы инвалидности, социальные услуги, социальные пособия, семейная политика и т.д.), социальное страхование (пенсии, болезни и т.д.), занятость (рынок труда, поддержка занятости, иностранная занятость и т.д.), трудовое законодательство, охрана труда, равные возможности для женщин и мужчин (гендерные вопросы) и т.д.

 

Adresa / Address / Адрес: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Emailposta@mpsv.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 221 921 111

WWWwww.mpsv.cz

   

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Zaměstnávání cizinců (Employment of foreigners / Трудоустройство иностранцев)

Databáze volných míst pro cizince ze třetích zemí (Database of vacancies for foreigners from third countries / База данных вакансий для иностранцев из третьих стран)

 

Úřad práce: Generální ředitelství úřadu práce (GŘ ÚP) / Krajské pobočky (KrP) / Kontaktní pracoviště (KoP)

Labour Office: the General Directorate of the Labour Office / Regional Branches / Contact Points

Бюро труда: Генеральная дирекция Бюро труда / Региональные отделения / Контактные пункты

 

činnost: zaměstnanost (zaměstnávání cizinců - povolení k zaměstnání, evidence, evidence a podpora nezaměstnaných, volná pracovní místa) rekvalifikace, agentury práce, chráněná pracovní místa atd.), ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, pomoc v hmotné nouzi atd.

activities: employment (employment of foreigners - work permits, registration, registration and support of the unemployed, vacancies) retraining, employment agencies, sheltered workplaces, etc.), protection of employees in the event of employer insolvency, state social support, benefits for persons with disabilities, care allowance, assistance in material distress, etc.

деятельность: трудоустройство (трудоустройство иностранцев - разрешение на работу, регистрация, учет и поддержка безработных, вакансии) переобучение, агентства занятости, защищенные рабочие места и т.д.), защита работников в случае неплатежеспособности работодателя, государственная социальная поддержка, пособия для инвалидов, пособие по уходу, помощь в материальной беде и т.д.

 

Adresa / Address / Адрес + Email + Tel / Phone / Телефон:

Generální ředitelství (Directorate General / Генеральный директорат): Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, podatelna.gr@uradprace.cz, +420 950 180 111

Krajské pobočky a kontaktní pracoviště ( Regional branches and contact points / Региональные филиалы и контактные пункты)

WWW: www.uradprace.cz 

   

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Call centrum (Helpline / Колл-центр): +420 800 779 900callcentrum@uradprace.cz

Co dělat při ztrátě zaměstnání (eng)

Kontakty na poradce pro EU občany (EURES) a specialisty pro cizince z třetích zemí

EURES (eng)

Sociální poradce pro orientační výpočet nároku na dávku

Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele (ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ та для їх роботодавців)

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

State Labour Inspection Office

Государственная инспекция труда

 

činnost: kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

mission: inspection of compliance with obligations arising from labour legislation, including occupational health and safety regulations

деятельность: контроль за соблюдением обязательств, вытекающих из норм трудового права, включая нормы по охране труда и здоровья

 

Adresa / Address / Адрес + Email + Tel / Phone / Телефон:

Ústředí (Headquarters / Штаб-квартира): Kolářská 451/13, Opava, opava@suip.czepodatelna@suip.cz, +420 950 180 111

Pobočky v regionech (Branches in the regions / Филиалы в регионах)

WWW: www.suip.cz

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Podání podnětu ke kontrole zaměstnavatele (Initiating an employer's inspection / Инициирование проверки работодателя)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Czech Social Security Administration 

Чешское управление социального обеспечения 

 

činnost: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a lékařská posudková služba

mission: pension insurance, sickness insurance and medical assessment service

деятельность: пенсионное страхование, страхование по болезни и услуги по медицинской оценке

 

Adresa / Address / Адрес + Email + Tel / Phone / Телефон:

Ústředí ( Headquarters / Штаб-квартира): Křížová 25, 225 08 Praha 5, posta@cssz.cz, +420 257 061 111

Pobočky v regionech (Branches in the regions / Филиалы в регионах)

Call centrum (Helpline / Колл-центр): 800 050 248

WWW: www.cssz.cz

  

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny (Допомога громадянам України та їхнім родинам)

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD)

Office for the International Protection of Children

Управление по международной защите детей

 

činnost: sociálně-právní ochrana dětí ve vztahu k cizině.(např. vymáhání výživného, návraty protiprávně přemístěných nebo zadržených dětí, zabezpečení práva styku s dítětem, zprostředkování mezinárodních osvojení atd.)

mission: social and legal protection of children in relation to foreign countries (e.g. recovery of maintenance, return of illegally relocated or detained children, securing the right of access to the child, mediation of international adoptions, etc.)

деятельность: социальная и правовая защита детей в отношении зарубежных стран (например, взыскание алиментов, возвращение незаконно перемещенных или задержанных детей, обеспечение права доступа к ребенку, посредничество в международных усыновлениях и т.д.)

 

Adresa / Address / Адрес: Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno

Emailpodatelna@umpod.cz / kids@umpod.cz (pro děti / for kids / для детей) 

Tel / Phone / Телефон: +420 542 215 522

WWWwww.umpod.cz / www.kids.umpod.cz (pro děti / for kids / для детей)