Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a podřízené organizace

Ministry of Education, Youth and Sports and subordinate organisations

Министерство образования, молодежи и спорта и подведомственные организации

 

 

působnost: předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu

mission: pre-schools, educational establishments, primary schools, secondary schools and universities, for science policy, research and development, including international cooperation in this field, and for scientific degrees, for state care of children, youth, physical education, sport, tourism and sports representation of the state

сфера деятельности: дошкольные учреждения, школьные учреждения, начальные школы, средние школы и университеты, за научную политику, исследования и разработки, включая международное сотрудничество в этой области, и за ученые степени, за государственную заботу о детях, молодежи, физическое воспитание, спорт, туризм и спортивное представительство государства

 

Adresa / Address / Адрес: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Email:posta@msmt.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 234 811 111

WWWwww.msmt.cz

  

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Adresář všech školských institucí (veřejné i soukromé školy) / Directory of all educational institutions (public and private schools) / Справочник всех учебных заведений (государственных и частных школ)

Uznávání zahraničního vzdělání (mimo vysokých škol) / Recognition of foreign education (outside universities) / Признание иностранного образования (вне университетов)

Posuzování zahraničního středoškolského studia pro zdravotní a sociální účely / Assessment of foreign secondary education for health and social purposes / Оценка зарубежного среднего образования для медицинских и социальных целей

Školský ombudsman / School Ombudsman / Школьный омбудсмен

Národní pedagogický institut (NPI)

National Pedagogical Institute

Национальный институт образования

 

 

činnost: zajišťuje přenos vzdělávacích inovací do školské praxe v regionech (vytváření rámcových vzdělávacích programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání, metodická podpora škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků)

mission: ensures the transfer of educational innovations into school practice in the regions (development of framework educational programmes for pre-school, primary, primary art and secondary education, methodological support for schools and teachers and targeted training of teaching staff)

деятельность: обеспечивает передачу образовательных инноваций в школьную практику в регионах (разработка рамочных образовательных программ для дошкольного, начального, начального художественного и среднего образования, методическая поддержка школ и учителей и целевая подготовка педагогических кадров)

 

Adresa / Address / Адрес: Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

Emailsekretariat@npi.cz

Tel / Phone / Телефон: + 420 222 122 112

WWWwww.npi.cz

    

WWWhttps://cizinci.npi.cz 

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Kontakty na regionální pracoviště (Contacts to individual workplaces / Контакты с отдельными рабочими местами)