Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) a podřízené organizace

Ministry of the Interior of the Czech Republic and subordinate organisations

Министерство внутренних дел Чешской Республики и подчиненные ему организации

činnost: cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, veřejný pořádek atd.

mission: travel documents, residence permits for foreigners and refugee status, names and surnames, civil registry, citizenship, identity cards, residence reports, population registers and birth numbers, public order, etc.

деятельность: проездные документы, разрешения на проживание для иностранцев и статус беженца, имена и фамилии, записи актов гражданского состояния, гражданство, удостоверения личности, отчеты о проживании, регистры населения и номера рождений, общественный порядок и т.д.

 

Adresa / Address / Адрес: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 (poštovní schránka 21)

Emailposta@mvcr.cz

Tel / Phone / Телефон: 974 811 111

WWWwww.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx

  

 

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) / Department of Asylum and Migration Policy / Департамент по вопросам убежища и миграционной политики

 

vyřizuje: dlouhodobá víza, potvrzení o přechodném pobytu, povolení k přechodnému pobytu, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu, pobyt cizince na území

mission: long-term visas, certificates of temporary residence, temporary residence permits, long-term and permanent residence permits, residence of foreigners on the territory

ручки: долгосрочные визы, свидетельства о временном проживании, разрешения на временное проживание, разрешения на долгосрочное и постоянное проживание, проживание иностранцев на территории страны

 

Adresa / Address / Адрес: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 (poštovní schránka 21)

Emailoamp@mvcr.cz (sekretariát / Secretariat / Секретариат), pobyty@mvcr.cz (dotazy k pobytu / questions about your stay / вопросы о вашем пребывании)

Tel / Phone / Телефон: 974 832 495, 974 832 502 (sekretariát / Secretariat / Секретариат: neposkytuje informace ke správnímu řízení! / does not provide information about administrative proceedings! / не предоставляет информацию для административного производства!)

Telefonní infolinka: poskytuje pouze obecné informace k zákonu o pobytu cizinců na území (Helpline: provides only general information on the Act on the Residence of Foreigners on the Territory / Телефонная горячая линия: предоставляет только общую информацию о Законе о пребывании иностранцев на территории страны)

WWWhttps://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Informace pro cizince (Information for foreigners / Информация для иностранцев)

Informace o stavu řízení (Status of your application / Информация о состоянии управления)

Kontakty na jednotlivá pracoviště (Contacts to individual workplaces / Контакты с отдельными рабочими местами)

 

Oddělení státního občanství a matrik / Department of Citizenship and Registry / Департамент гражданства и регистрации

 

činnost: udělování státního občanství České republiky cizincům s povoleným trvalým pobytem na území České republiky

mission: granting citizenship of the Czech Republic to foreigners with permanent residence in the Czech Republic

деятельность: предоставление гражданства Чешской Республики иностранцам, постоянно проживающим в Чешской Республике

 

Adresa / Address / Адрес: nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Email:  obcanmat@mvcr.cz

Tel / Phone / Телефон: 974 817 438

WWWhttps://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Zkouška z reálií a češtiny pro občanství / Examination in Czech life and institutions and Czech language for citizenship)

Služba cizinecké policie

Foreign Police Service

Служба иностранной полиции

vyřizuje: pozvání, prodloužení doby pobytu na krátkodobé vízum, ohlašovací povinnost

mission: invitations, extensions of stay for short-stay visas, reporting requirements

ручки: приглашения, продление сроков пребывания по краткосрочным визам, требования к отчетности

 

Adresa / Address / Адрес: Olšanská 2, 130 51 Praha 3 (poštovní schránka 78)

Emailpp.rscp.sekretariat@pcr.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 974 841 219 (sekretariát / Secretariat / Секретариат)

WWWhttp://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx

   

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Kontakty na krajská pracoviště (Contacts to individual workplaces / Контакты с отдельными рабочими местами)

Oznamování ubytování cizince ubytovatelem (UBYPORT) (Notification of accommodation of a foreigner by the accommodation provider (UBYPORT) / Уведомление о размещении иностранца поставщиком жилья (UBYPORT))

Správa uprchlických zařízení (SUZ)

Refugee Facilities Administration

Управление объектами для беженцев

činnost: zabezpečuje ubytování a další služby žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, jejím držitelům, zajištěným cizincům a cizincům ze třetích zemí

mission: provides accommodation and other services to applicants for international protection, holders of international protection, foreigners in detention and foreigners from third countries

деятельность: предоставляет жилье и другие услуги заявителям на международную защиту, лицам, имеющим международную защиту, иностранцам, находящимся в заключении, и иностранцам из третьих стран

 

Adresa / Address / Адрес: Lhotecká 7, Praha 12

Email: podatelna@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 974 827 118

WWWwww.suz.cz