Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) a diplomatické mise

Ministry of Foreign Affairs and diplomatic missions

Министерство иностранных дел и дипломатические представительства

činnost: zahraniční politika, zabezpečování vztahů České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinace aktivit vyplývajících z dvoustranné a mnohostranné spolupráce

mission: foreign policy, ensuring the Czech Republic's relations with other states, international organisations and integration groups, coordination of activities resulting from bilateral and multilateral cooperation

деятельность: внешняя политика, обеспечение отношений Чешской Республики с другими государствами, международными организациями и интеграционными группами, координация деятельности в результате двустороннего и многостороннего сотрудничества

 

Adresa / Address / Адрес: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1

Email:  epodatelna@mzv.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 224 181 111

WWWwww.mzv.cz

   

 

Adresář diplomatických misí:

  • Úřady cizích států pro ČR / Offices of foreign countries for the Czech Republic / Представительства иностранных государств для Чешской Республики

  • Zastoupení ČR v zahraničí / Representation of the Czech Republic abroad / Представительство Чешской Республики за рубежом

  • Mise mezinárodních organizací v ČR / Missions of international organisations in the Czech Republic / Представительства международных организаций в Чешской Республике