Ministerstvo zdravotnictví (MZd) a podřízené organizace

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Na svých webových stránkách poskytuje pro cizince informace o poskytování zdravotních služeb, včetně informací o problematice veřejného zdravotního pojištění v ČR a informací o uznávání kvalifikací ze zemí EU i mimo EU.

Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Tel: +420 224 971 111
E-mail: mzcr@mzcr.cz, propacienty@mzcr.cz
WWW: www.mzcr.cz

Organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví naleznete zde.

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

NCO NZO, pověřená organizace Ministerstva zdravotnictví, je centrem pro podporu regulačních procesů, odbornou institucí pro realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, koordinačním, poradenským a informačním centrem pro řešení otázek odborného vzdělávání a regulace nelékařských zdravotnických povolání a akreditovaným zařízením s celorepublikovou působností, které poskytuje širokou nabídku vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, kvalifikačních a certifikovaných kurzů včetně dalších forem celoživotního vzdělávání zdravotnickým pracovníkům i široké veřejnosti.

NCO NZO provozuje také Kontaktní centrum - cizinci pro podporu cizinců ze zemí mimo EU, kteří chtějí pracovat jako lékařští nebo nelékařští zdravotničtí pracovníci. Toto centrum informativně pomáhá při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, které je nutné pro práci v České republice vlastnit, a rovněž koordinuje spolupráci mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednotlivými uchazeči ze zemí mimo EU.

Kontaktní centrum - cizinci: https://www.nconzo.cz/cs/kontaktni-centrum-cizinci/kontakt-centrum-cizinci