Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Na svých webových stránkách poskytuje pro cizince informace o poskytování zdravotních služeb, včetně informací o problematice veřejného zdravotního pojištění v ČR a informací o uznávání kvalifikací ze zemí EU i mimo EU.

Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Tel: +420 224 971 111
E-mail: mzcr@mzcr.cz, propacienty@mzcr.cz
WWW: www.mzcr.cz

Organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví naleznete zde.