Orientace cizinců ve společnosti

Orientace cizinců v sociokulturním prostředí České republiky je klíčovým předpokladem pro jejich bezproblémovou integraci do společnosti. Předmigrační a popříjezdová příprava cizinců je zajišťována prostřednictvím tzv. třístupňového informačního systému.

 

Základní informace:

Cizinci v předmigračním období

Pro cizince v předmigračním období je k dispozici předodjezdový informační balíčekPříští zastávka - Česká republika“, který se skládá z brožury a dokumentárního filmu. Materiály jsou šířeny prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zemích původu cizinců a na webových stránkách MV a MZV.

Nově příchozí cizinci

Na pomoc v orientaci v novém prostředí pro nově příchozí cizince jsou pořádány úvodní lektorované a tlumočené integračně-adaptační kurzyVítejte v České republice“. K těmto kurzům byla vytvořena webová stránka vitejtevcr.cz, kde je k dispozici seznam aktuálně vypsaných kurzů s možností přihlášení.

Kromě toho mohou cizinci shlédnout instruktážní video a prostudovat informační leták „Jak na to“. Tyto materiály mají cizincům usnadnit orientaci v záležitostech souvisejících s pobytem v ČR. Všechny tyto informační materiály jsou zpracovány vždy v několika jazycích.

Informace související s pobytem v ČR naleznou cizinci ne webu Imigrační portál v několika jazykových verzích. Dále existuje informační linka pro cizince. Na vybraných pracovištích odboru azylové a migrační politiky MV ČR jsou poskytovány asistenční služby pro cizince poskytované nevládními neziskovými organizacemi nebo pracovníky Center na podporu integrace cizinců s využitím služeb interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků.

Cizinci dlouhodobě pobývající v ČR

Cizincům dlouhodobě pobývajícím v České republice jsou nabízeny kurzy sociokulturní orientace – semináře zaměřené na sociální a kulturní orientaci ve společnosti a na konkrétní aspekty každodenního života, zpravidla propojené s výukou češtiny. Pořádány jsou také kurzy přípravy na zkoušky z reálií k žádosti o občanství.

Všechny uvedené kurzy jsou nabízeny Centry na podporu integrace cizinců, nestátními neziskovými organizacemi a v některých případech i městy/městskými částmi v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců, školami či jinými institucemi.

 

Související informace:

Tlumočení a překlady

Při jednání s úřady či institucemi si cizinec nedostatečně ovládající český jazyk nebo se dostatečně neorientující v českém prostředí může určit osobu, která mu poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

Cizinec, ale i instituce (úřady, samospráva, školy, nemocnice atd.), může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci) z databáze Asociace pro interkulturní práci, či působících při Integračních centrech nebo některé z neziskových organizací - tyto služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

/

Statistiky a data

Data k tématu jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace. Nadcházející konference, semináře, školení a další aktuální akce pro odborníky viz Kalendář akcí.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací na institucí.

Obsah: