Právní předpisy ČR

Seznam právních předpisů

Texty uvedených právních předpisů je možné najít na Portálu veřejné správy České republiky

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • • Zákon č.186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR
 • Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR upravují pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR a udělování státního občanství České republiky rozsah znalostí českého jazyka a reálií
 • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
 • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, která upravuje vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu na základních školách
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
 • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb
 • Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení