Úřad vlády a poradní orgány

Government office and advisory bodies

Правительственные учреждения и консультативные органы

 

činnost: úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády

mission: tasks related to the professional, organisational and technical support of government activities

деятельность: задачи, связанные с профессиональной, организационной и технической поддержкой правительства

 

Adresa / Address / Адрес: Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1- Malá Strana

Emailposta@vlada.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 224 002 111

WWWwww.vlada.cz

   

 

Rada vlády pro lidská práva / Government Council for Human Rights / Правительственный совет по правам человека

činnost: stálý poradní orgán vlády pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci České republiky, sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a dalších právních norem upravujících ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod

mission: permanent advisory body to the Government on the protection of human rights and fundamental freedoms of persons under the jurisdiction of the Czech Republic, monitors compliance with and implementation of the Constitution of the Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and other legal norms governing the protection and observance of human rights and fundamental freedoms

деятельность: постоянный консультативный орган при правительстве по вопросам защиты прав человека и основных свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Чешской Республики, осуществляет контроль за соблюдением и выполнением Конституции Чешской Республики, Хартии основных прав и свобод и других правовых норм, регулирующих защиту и соблюдение прав человека и основных свобод

WWWhttps://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady

  • Zmocněnkyně vlády pro lidská práva / Government Commissioner for Human Rights / Уполномоченный правительства по правам человека

     činnost: zpracovává koncepce dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv, připravuje návrhy a podněty  ke zlepšení stavu dodržování lidských práv atd.

     mission: develops concepts for the long-term development of human rights protection, prepares proposals and initiatives to improve the human rights situation, etc.

     деятельность: разрабатывает концепции долгосрочного развития защиты прав человека, готовит предложения и инициативы по улучшению ситуации с правами человека и т.д.

     WWWhttps://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava

.

  • Výbor pro práva cizinců / Committee on the Rights of Foreigners / Комитет по правам иностранцев

     činnost: diskutuje aktuální otázky ze své působnosti a dává Radě podněty, na základě kterých by mohlo dojít ke zvýšení ochrany práv a ke zlepšení životní úrovně cizinců atd.

     mission: discusses topical issues within its remit and makes suggestions to the Council on the basis of which the protection of the rights and the standard of living of foreigners could be improved, etc.

     деятельность: обсуждает актуальные вопросы в рамках своей компетенции и вносит в Совет предложения, на основе которых можно улучшить защиту прав и уровень жизни иностранцев и т.д.

     Emailsmidova.diana@vlada.cz (tajemnník / Secretary / Секретарь)

 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace / Government Council for Non-Profit Organizations / Правительственный совет по некоммерческих организаций

činnost: poradní orgán vlády, který se zabývá problematikou neziskového sektoru

mission: advisory body to the government dealing with issues related to the non-profit sector

деятельность: консультативный орган при правительстве, занимающийся вопросами, связанными с некоммерческим сектором

 

Adresa sekretariátu / Address of the Secretariat / Адрес Секретариата: Úřad vlády ČR, Rytířská 31, 110 00  Praha 1

Emailmcgehee.alexandra@vlada.cz (tajemnník / Secretary / Секретарь)

Tel / Phone / Телефон: +420 224 003 974

WWWhttps://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnno

 

Rada vlády pro národnostní menšiny / Government Council for National Minorities / Правительственный совет по делам национальных меньшинств

činnost: stálý poradní a iniciativní orgáne vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků

mission: permanent advisory and initiative body to the Government on issues relating to national minorities and their members

Деятельность: постоянный консультативный и инициативный орган при правительстве по вопросам, касающимся национальных меньшинств и их представителей

 

Adresa sekretariátu / Address of the Secretariat / Адрес Секретариата: Úřad vlády ČR, Rytířská 31, 110 00  Praha 1

Emailmertlik.tadeas@vlada.cz (tajemnník / Secretary / Секретарь)

Tel / Phone / Телефон: +420 224 003 970

WWWhttps://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnno