Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Činnost / Mission / деятельность:

Ústav se podílí na řešení výzkumných projektů se zaměřením na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence rizik závažných havárií a ergonomie, včetně začleňování zahraničních pracovníků do pracovního života, vytvářením vhodných pracovních podmínek a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

The Institute participates in research projects focusing on occupational safety and health, prevention of major accident risks and ergonomics, including the integration of foreign workers into working life, creating appropriate working conditions and raising the level of occupational safety and health.

Институт участвует в исследовательских проектах, посвященных охране труда и здоровья, предотвращению основных рисков несчастных случаев и эргономике, включая интеграцию иностранных работников в трудовую жизнь, создание соответствующих условий труда и повышение уровня безопасности и здоровья на производстве.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Email: vubp@vubp.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 221 015 844

WWWvubp.cz