Monografie přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. Data byla získána prostřednictvím smíšeného výzkumu zaměřeného na důvěru cizinců v kvalitu zdravotní péče poskytované v ČR a na jejich strategii při řešení zdravotních problémů.

 

Typ publikace: monografie
Řešitel: SCHEBELLE, Danica – KUBÁT, Jan – MAREŠOVÁ, Jarmila – OLECKÁ, Ivana – ŽOFKA, Jan a kol. – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Monografie byla finančně podpořena z programu „Integrace cizinců 2019“ Ministerstva vnitra ČR, je součástí projektu „Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR“.
Vydáno: 2020

 

Materiál je ke stažení na vv_018.pdf (vupsv.cz)

2020: SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA SMÍŠENÉHO VÝZKUMU O ZDRAVOTNÍ PÉČI A ZDRAVOTNÍM STAVU CIZINCŮ V ČR (VÚPSV)

Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2003: Komparativní studie programu migrace - kompletní znění (Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva)

Výzkumným záměrem komparativní studie bylo srovnání problematických míst českých právních úprav a praxe ve vztahu k cizincům s obdobnými místy v právních řádech vybraných zemích Evropy. Kritériem výběru je prvek diskriminace obsažený v porovnávaných českých úpravách. Výsledkem komparativního přístupu jsou návrhy na legislativní změny v rámci jednotlivých kapitol studie: Zaměstnání a povolání - Vzdělávání - Zdravotní péče a pojištění - Sociální zabezpečení - Zboží a služby - Politická a zájmová participace a sdružování v odborových organizacích - Státní občanství - Subsidiární formy ochrany. Komparativní studie vznikla díky podpoře Open Society Fund v rámci programu Migrace.

Typ publikace: studie
Řešitel: Kolektiv autorů, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Zadavatel: Open Society Fund Praha
Vydáno: 07/2003