Práce

Ekonomické aktivity - tedy výkon práce nebo podnikání na území ČR - jsou jednou z nejčastějších příčin příchodu cizinců do České republiky.

Zaměstnání či podnikání je důležitým předpokladem ekonomicky a sociálně soběstačného života cizinců v ČR, a tedy i jejich úspěšné integrace do české společnosti. Kromě existenčního zázemí v podobě (pravidelných) příjmů totiž vytváří vhodný prostor pro sociální interakce s občany ČR, krajany i jinými cizinci. Tímto způsobem mohou cizinci získávat zkušenosti a informace o životě v ČR, o způsobu života české společnosti či si osvojovat nebo zdokonalovat znalost českého jazyka.

 

Základní informace:

Podmínky vstupu na trh práce

Podmínky pro vstup na trh práce jsou zveřejněny v několika jazykových mutacích na:

  • Integrovaném portálu MPSV (celkový přehled, informace o povolení k zaměstnání, informace pro cizince s volným přístupem na trh práce)
  • webu MV ČR (informace o zaměstnaneckých kartách a o modrých kartách).

 

Migrační projekty

Ministerstvo průmyslu a obchodu v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí  a Ministerstvem práce a sociálních věcí od roku 2012 realizuje či garantuje několik programů ekonomické migrace.

Hlavním cílem projektů ekonomické migrace bylo dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří zaplní nedostatek pracovních sil na českém trhu práce a posílí tak konkurenceschopnost českých společností.

Jedná se o projekty Programem klíčový a vědecký personálProgramem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec  a Programem kvalifikovaný zaměstnanec. 

 

Hledání práce a snižování rizik spojených se vstupem na trh práce

Nabídky práce pro cizince, kteří pro vstup na český trh práce potřebují pracovní povolení (tj. zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo povolení k zaměstnání) jsou zveřejňovány na Integrovaném portálu. Cizinci, kteří mají volný vstup na český trh práce, mohou pro hledání pracovních nabídek využít databázi MPSV nebo některý ze specializovaných serverů jako www.jobs.cz, www.prace.cz aj.

Zájemci o zaměstnání mohou rovněž využít služeb Úřadu práce ČR. Více na Integrovaném portálu nebo v aplikaci Úřadu práce ČR.

Cizinci, kteří nemají o podmínkách zaměstnávání v ČR dostatečné informace, se mohou dostat do závislého postavení na zprostředkovatelích nebo zaměstnavatelích. Jak se této situaci vyhnout a jak postupovat pokud jsou porušována práva cizinců, popisuje aplikace Úřadu práce ČR.

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání se liší od uznávání vysokoškolského vzdělání a provádějí se zejména za účelem přístupu k dalšímu vzdělávání a studiu na vysoké škole nebo pro profesní účely k výkonu neregulovaných povolání atd.

Více informací o uznávání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání naleznete na webu MŠMT.

Více informací o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete rovněž na webu MŠMT.

Pro posuzování nároků na dávky státní sociální podpory a pro účely nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, případně i jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, se provádí tzv. uznávání studia na zahraničních středních nebo vysokých školách pro sociální a zdravotní účely. Informace o uznávání studia na zahraničních středních školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde, zatímco informace o uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro sociální a zdravotní účely naleznete zde.

Uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesní uznávání)

Při vstupu na trh práce, zejména v případě regulovaných povolání a činností, mohou někteří cizinci (zejména občané EU/EHP a Švýcarska, cizinci s trvalým pobytem, a jejich rodinní příslušníci), kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo ČR na území jakéhokoliv členského státu EU/EHP a Švýcarska, požádat o uznání odborné kvalifikace. Více informací naleznete na webu MŠMT.

Práva a povinnosti zaměstnance, BOZP, ochrana před pracovním vykořisťováním

Informace o právech a povinnostech cizinců v postavení zaměstnanců, tj. o pracovněprávních předpisech ČR, jsou vyvěšeny v několika jazykových mutacích na webu SÚIP.

Na témže místě (webu SÚIP) jsou v češtině vyvěšeny informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) v různých odvětvích.

Cizinci, kteří nemají o pracovněprávních podmínkách v ČR dostatečné informace, se mohou do situace, kdy jsou porušována jejich práva. Jak se této situaci vyhnout a jak postupovat pokud jsou porušována práva cizinců, popisuje aplikace Úřadu práce ČR.

Další vzdělávání cizinců

Prostřednictvím dalšího vzdělávání si každý může zvýšit či prohloubit svou kvalifikaci, a tak posílit své postavení na trhu práce.

Různé vzdělávací semináře, kurzy českého jazyka či workshopy jsou pořádány Centry na podporu integrace cizinců ze třetích zemíneziskovými organizacemi, většinou zdarma.

Vzdělávací kurzy poskytují také komerční subjekty. V Databázi akcí dalšího profesního vzdělávání DAT CZ jsou k nalezení aktuální akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy a semináře. Na akreditované kurzy si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.

Dosažené výsledky dalšího vzdělávání lze prostřednictvím úspěšného složení zkoušky v definované profesní kvalifikaci formálně uznat vydáním osvědčení s celorepublikovou platností. Zkouška musí být složena v českém jazyce. Více na webu MŠMT.

Více informací o dalším vzdělávání naleznete na webu MŠMT.

EURES

Občané států EU/EHP a Švýcarska mohou využívat služeb sítě EURES v oblasti zaměstnanosti, např. informační a poradenské služby a databázi volných pracovních míst.

Ztráta zaměstnání

Základní obecné informace pro osoby, které ztratily a hledají zaměstnání, jsou vyvěšeny na Integrovaném portálu, kde jsou zveřejněna také základní práva a povinnosti uchazečů a zájemců o zaměstnání, zejména podmínky zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání se mohou na náklady Úřadu práce ČR rekvalifikovat pro vybranou konkrétní profesi či v rámci kurzů českého jazyka pro cizince. Informace o rekvalifikacích jsou dostupné na Integrovaném portálu.

Pokud je zaměstnání účelem, na jehož základě bylo cizinci vydáno povolení k pobytu, je nutné si ověřit důsledky neplnění účelu pobytu, např. na webu MV ČR.

Prevence nelegální práce

Informace o nelegální práci, její prevenci a rizicích spojených s jejím výkonem naleznete v aplikaci Úřadu práce ČR.

 

Související informace:

Tlumočení a překlady

Při jednání s úřady či institucemi si cizinec nedostatečně ovládající český jazyk nebo se dostatečně neorientující v českém prostředí může určit osobu, která mu poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

Cizinec, ale i instituce (úřady, samospráva, školy, nemocnice atd.), může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci) z databáze Asociace pro interkulturní práci, či působících při Integračních centrech nebo některé z neziskových organizací - tyto služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

(jejich aktuální znění naleznete v Knihovně)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Statistiky a data

Data k tématu zaměstnanosti cizinců jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací a institucí.