Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2000: Srovnávací analýza migračních politik (VÚPSV)

Vstupní analýza je kompilačním materiálem založeným na zahraniční literatuře. Vznikla na žádost MPSV. Obsahuje základní informace o migračních politikách vyspělých států. Zájem je soustředěn na země OECD a země EU.

Typ publikace: analýza
Řešitel: Milada Horáková
Zadavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Vydáno: 2000