Monografie přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. Data byla získána prostřednictvím smíšeného výzkumu zaměřeného na důvěru cizinců v kvalitu zdravotní péče poskytované v ČR a na jejich strategii při řešení zdravotních problémů.

 

Typ publikace: monografie
Řešitel: SCHEBELLE, Danica – KUBÁT, Jan – MAREŠOVÁ, Jarmila – OLECKÁ, Ivana – ŽOFKA, Jan a kol. – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Monografie byla finančně podpořena z programu „Integrace cizinců 2019“ Ministerstva vnitra ČR, je součástí projektu „Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR“.
Vydáno: 2020

 

Materiál je ke stažení na vv_018.pdf (vupsv.cz)

2020: SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA SMÍŠENÉHO VÝZKUMU O ZDRAVOTNÍ PÉČI A ZDRAVOTNÍM STAVU CIZINCŮ V ČR (VÚPSV)

Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2002: Právní postavení migrujících osob, jimž bylo povoleno zaměstnání (Cholewinski)

Autor studie si klade otázku, zda jsou národní pravidla (konkrétních evropských států) týkající se právního postavení migrujících osob, jimž bylo povoleno zaměstnání, strukturována takovým způsobem, aby jim posléze umožnila integrovat se do země, ve které vykonávají zaměstnání, nebo zda je od takové integrace odrazují nebo integraci dokonce znemožňují. Hlavním předmětem zkoumání je právní postavení přiznané migrujícím lidem bez státního občanství poté, co jim bylo povoleno legální zaměstnání v té které zemi. Dotazníky byly poslány expertům z deseti členských států Rady Evropy: Rakouska, Francie, Německa, Maďarska, Litvy, Nizozemska, Polska, Španělska, Švédska a Velké Británie a na závěr studie porovnány.

Typ publikace: komparativní studie
Řešitel: Ryszard Cholewinski
Zadavatel: Rada Evropy
Vydáno: 2002