Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2003: Komparativní studie programu migrace - kompletní znění (Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva)

Výzkumným záměrem komparativní studie bylo srovnání problematických míst českých právních úprav a praxe ve vztahu k cizincům s obdobnými místy v právních řádech vybraných zemích Evropy. Kritériem výběru je prvek diskriminace obsažený v porovnávaných českých úpravách. Výsledkem komparativního přístupu jsou návrhy na legislativní změny v rámci jednotlivých kapitol studie: Zaměstnání a povolání - Vzdělávání - Zdravotní péče a pojištění - Sociální zabezpečení - Zboží a služby - Politická a zájmová participace a sdružování v odborových organizacích - Státní občanství - Subsidiární formy ochrany. Komparativní studie vznikla díky podpoře Open Society Fund v rámci programu Migrace.

Typ publikace: studie
Řešitel: Kolektiv autorů, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Zadavatel: Open Society Fund Praha
Vydáno: 07/2003