Jihočeský kraj

South Bohemia region

Южночешский регион

Neziskové organizace poskytující (NGOs providing / Некоммерческие организации, предоставляющие):

 

Asistenční služby (Assistance services / Услуги по оказанию помощи)

(právní a sociální poradenství - konzultace pobytových žádostí, smluv, asistence při hledání práce, bydlení, sociálních dávek, lékařů atd.)

(legal and social counselling - consultation of residence applications, contracts, assistance in finding work, housing, social benefits, doctors, etc.)

(юридическое и социальное консультирование - консультации по заявлениям на проживание, договорам, помощь в поиске работы, жилья, социальных пособий, врачей и т.д.)

 

 

! Další služby pro cizince poskytuje místní Integrační centrum !

! Other services for foreigners are provided by the local Integration Centre !

! Другие услуги для иностранцев предоставляются местным Интеграционным центром !