Města a inkluzivní strategie

Doba trvání: 1. 9. 2017 - 30. 12. 2020

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Projekt financován: Evropský sociální fond: Operační program zaměstnanost

Kde se realizuje: všechny kraje ČR

Anotace: 

V září 2017 zahájilo SIMI projekt Města a inkluzivní strategie.

Mezi cíle projektu patří:

  • Zhodnotit integraci všech skupin cizinců v České republice na lokální úrovni: V rámci projektu dojde ke komplexnímu zmapování a zhodnocení projektů a nástrojů (finanční toky, legislativa aj), jejichž cílem bylo podpořit integraci cizinců v ČR. Vznikne také manuál nástrojů, který ukáže, jak a ve kterých oblastech lokální integrace cizinců nastavovat cíle, jakými nástroji jich dosahovat, jak je hodnotit a jak se připravit na situace, které mohou v ČR snadno nastat.
  • Vybudovat znalostní platformu pro aktéry integračního procesu: Jedním z výstupů projektu bude online databáze projektů zaměřených na lokální integraci cizinců na území ČR za posledních 20 let. Databáze bude také obsahovat příklady dobrých praxí ze zahraničí, které jsou přenositelné do českého prostředí. Projekt má také za cíl podpořit vytvoření tematických platforem na krajské a celostátní úrovni a zlepšit vzájemnou spolupráci jednotlivých aktérů integračního procesu.
  • nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly potřeby cizinců: Na základě analytických a evaluačních výstupů projekt navrhne inovativní řešení a strategie k zefektivnění inkluzivních mechanismů v České republice na krajské i celostátní úrovni. Projekt tak přispěje ke komplexnímu řešení integračních a migračních otázek, k účelnějšímu vynakládání veřejných prostředků  a k efektivnější integraci všech osob s migrační zkušeností.

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí.

Více o projektu viz Města a inkluzivní strategie - Sdružení pro integraci a migraci (migrace.com)

 

V rámci projektu vznikl Manuál lokální integrace. 

Jedná se o unikátní publikací určenou zejména zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů místních samospráv a místní politiky, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů/migrantek a většinové české společnosti.

Migranti a migrantky se stále častěji stěhují i do menších měst a obcí, pro které je charakteristické to, že nemají potřebné zdroje, kapacity, znalosti a ani zkušenosti pro práci s touto skupinou osob. Právě jim se manuál snaží vyjít vstříc a vyhovět jejím představám o komplexním a výstižném, ale zároveň stručném a jasném návodu, jak se s tématem integrace vypořádat co do požadavků daných platnými právními předpisy, ale zároveň s respektem k místním specifikám a ku prospěchu všech obyvatel ČR bez rozdílu. Proto je manuál publikací přehledně graficky zpracovanou a plnou užitečných odkazů a praktických tipů, jak vhodně nastavovat úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Na jeho tvorbě se podílela celá řada odborníků, zástupců veřejné správy a samospráv, neziskových organizací i akademické obce.

Manuál je rozčleněn do 13 kapitol, které pokrývají celou řadu důležitých témat jako například zaměstnanost, strategické řízení integrace v samosprávě, komunikace s migranty i s většinovou společností či vzdělávání. Kompletní přehled kapitol a online verzi publikace najdete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci.

Tištěná verze Manuálu lokální integrace je v omezeném množství zdarma k dostání v kancelářích SIMI. V případě zájmu kontaktujte prosím Vojtěcha Zemánka (zemanek@migrace.com, +420 773 750 683).

Manuál lokální integrace ke stažení na  manual_simi_1602666387.pdf (migrace.com)