Občanství

Základní informace:

Způsoby nabývání státního občanství ČR

Zákon umožňuje existenci dvojího (či vícerého) státního občanství.

Základními způsoby nabývání státního občanství ČR jsou narození a udělení. Narozením nabývá dítě státní občanství ČR, je-li aspoň jeden rodič státním občanem České republiky. Udělením mají možnost nabýt státní občanství ČR státní občané cizího státu nebo osoby bez státního občanství s povoleným trvalým pobytem na území České republiky.

Informace k výše uvedeným i dalším, méně častým způsobům nabývání státního občanství ČR (např. osvojením či prohlášením), jsou k dispozici na webu MV ČR.

Podmínky udělení státního občanství ČR

Veškeré informace k podávání žádostí o udělení státního občanství ČR jsou vyvěšeny na webu MV ČR, včetně informací k předkládaným dokumentům, poplatkům, kontaktům, předpokladům a podmínkám udělení státního občanství ČR.

Jednou z podmínek je prokázání znalosti českého jazyka na úrovni B1 a prokázání základní znalosti ústavního systému ČR a orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR. Informace a materiály ke zkoušce z českého jazyka a zkoušce z českých reálií najdete na webových stránkách www.obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz.

Informace k novému zákonu o státním občanství ČR naleznete zde.

 

Související informace:

Překlady

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

(jejich aktuální znění naleznete v Knihovně)

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Statistiky a data

Data k tématu podnikání cizinců jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace.

Nadcházející konference, semináře, školení a další aktuální akce pro odborníky viz Kalendář akcí.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací a institucí.

Obsah: