Pobyt a bydlení

Základní informace:

Pobytová oprávnění pro občany EU a jejich rodinné příslušníky

Typy pobytových oprávnění občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří budou na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, jsou potvrzení k přechodnému pobytu, povolení k přechodnému pobytu a povolení k trvalému pobytu. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.

Pobytová oprávnění pro občany třetích zemí

Typy pobytových oprávnění občanů třetích zemí, kteří budou na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, jsou dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.

Asistence při vyřizování pobytových záležitostí

Na vybraných pracovištích odboru azylové a migrační politiky MV ČR jsou poskytovány asistenční služby pro cizince poskytované nevládními neziskovými organizacemi nebo pracovníky Center na podporu integrace cizinců s využitím služeb interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků.

Na stránkách MV ČR jsou uvedeny všechny potřebné kontakty. Dotazy k imigračním záležitostem je možné směřovat na Infolinku OAMP MV ČR.

Webové stránky www.imigracniportal.cz jsou určeny pro cizince a odbornou veřejnost a obsahují informace o vstupu a pobytu v ČR a aktivitách a materiálech na podporu integrace cizinců v ČR.

Bydlení

Pravidelně aktualizované informace, včetně praktických pomůcek jako vzorů smluv, formulářů nebo kalkulaček naleznou odborníci i laická veřejnost na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení Portál o bydlení.

 

Související informace:

Tlumočení a překlady

Při jednání s úřady a institucemi si cizinec nedostatečně ovládající český jazyk nebo se dostatečně neorientující v českém prostředí může určit osobu, která mu poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

Cizinec, ale i instituce (úřady, samospráva, školy, nemocnice atd.), může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci) z databáze Asociace pro interkulturní práci, či působících při Integračních centrech nebo některé z neziskových organizací - tyto služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

(jejich aktuální znění naleznete v Knihovně)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Statistiky a data

Data k tématu podnikání cizinců jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace.

Nadcházející konference, semináře, školení a další aktuální akce pro odborníky viz Kalendář akcí.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací a institucí.

Obsah: