Podnikání

Ekonomické aktivity - tedy výkon práce nebo podnikání na území ČR - jsou jednou z nejčastějších příčin příchodu cizinců do České republiky.

Zaměstnání či podnikání je důležitým předpokladem ekonomicky a sociálně soběstačného života cizinců v ČR, a tedy i jejich úspěšné integrace do české společnosti. Kromě existenčního zázemí v podobě (pravidelných) příjmů totiž vytváří vhodný prostor pro sociální interakce s občany ČR, krajany i jinými cizinci. Tímto způsobem mohou cizinci získávat zkušenosti a informace o životě v ČR, o způsobu života české společnosti či si osvojovat nebo zdokonalovat znalost českého jazyka.

 

Základní informace:

Podpora podnikání

Informace o malém a středním podnikání, rozvoji lidských zdrojů, podpoře investování atd. jsou k dispozici na webových stránkách MPO v sekci Podpora podnikání.

Živnostenské podnikání

Živnostenskému podnikání je věnována zvláštní sekce webových stránek MPO.

Zde kromě základních informací naleznete praktické průvodce živnostenským podnikáním. Živnostenský zákon vnímá fyzické osoby buď jako české fyzické osoby, nebo zahraniční fyzické osoby, tj. osoby, které nemají bydliště na území České republiky (pro účely živnostenského zákona je bydlištěm fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu). Na stránkách MPO naleznete průvodce pro české fyzické osoby, průvodce pro zahraniční fyzické osoby – občany EU/EHP a Švýcarska a průvodce pro zahraniční fyzické osoby – cizince ze třetích zemí. Zahraniční fyzické osoby mohou navíc využít Příručku pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky.

Živnostenský zákon vnímá právnické osoby buď jako české právnické osoby, nebo právnické osoby se sídlem v některém ze členských států EU/EHP a Švýcarska, nebo právnické osoby se sídlem ve třetí zemi. Na stránkách MPO naleznete průvodce pro české právnické osoby, průvodce pro právnické osoby se sídlem v některém ze členských států EU/EHP a Švýcarska a průvodce právnické osoby se sídlem ve třetí zemi.

Informace o uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU pro oblast živnostenského podnikání v České republice naleznete zde.

Informace o vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě EU vykonávat regulovanou činnost, která je živností naleznete zde.

Informace o povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území ČR v činnostech, které jsou živnostmi, naleznete zde.

Na webových stránkách MPO rovněž naleznete aktualizovaný adresář živnostenských úřadů.

Centrální registrační místa a Jednotný registrační formulář

Při zakládání živnosti mohou podnikatelé oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce (tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám) přímo na živnostenském úřadě, který je tzv. Centrálním registračním místem.

Ke splnění oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání slouží podnikatelům Jednotný registrační formulář.

Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání, naleznete zde.

Migrační projekty

Pro zjednodušení přístupu vybraným pracovníkům (zvláště specialistům a vedoucím pracovníkům) ze zahraničí slouží migrační projekty s cílem posílit konkurenceschopnost českých společností.

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Welcome Package pro investory

Pilotní projekt Ukrajina (Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny)

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

 

Související informace:

Tlumočení a překlady

Při jednání s úřady a institucemi si cizinec nedostatečně ovládající český jazyk nebo se dostatečně neorientující v českém prostředí může určit osobu, která mu poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

Cizinec, ale i instituce (úřady, samospráva, školy, nemocnice atd.), může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci) z databáze Asociace pro interkulturní práci, či působících při Integračních centrech nebo některé z neziskových organizací - tyto služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

(jejich aktuální znění naleznete v Knihovně)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Statistiky a data

Data k tématu podnikání cizinců jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace.

Nadcházející konference, semináře, školení a další aktuální akce pro odborníky viz Kalendář akcí.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací na institucí.

Obsah: