Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

Doba trvání: 10. leden 2012 - 30. září 2014

Realizátor: Koordinátor: Sdružení pro integraci a migraci, partneři: Organizace pro pomoc uprchlíkům, Multikuturní centrum Praha, Anti-Slavery International (VB), Caritasverband für die Diezöse Osnabrück (SRN)

Projekt financován: Evropský sociálního fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce

Kde se realizuje: Česká republika, Velká Británie (Londýn), Německo (Osnabrück)

Anotace: Projekt je zaměřený na otevření veřejné debaty a řešení dosud opomíjeného tématu bezpečnosti práce cizinců (pracovních úrazů, nemocí z povolání), jakož i na otázku posílení rovných práv cizinců a cizinek na českém trhu práce, a to za pomoci rozvoje mezinárodní spolupráce v této oblasti. Stěžejní aktivitou je vytvoření tematické sítě s mezinárodními partnery z Německa a Velké Británie, jejímž prostřednictvím dojde k přenosu informací a sdílení dobré praxe, k oslovení i zapojení klíčových hráčů z ČR i ze zemí EU. Klíčovou bude i snaha realizátorů o posilování strukturálních nástrojů, vedoucích k vyšší ochraně zahraničních pracovníků, která se primárně zaměří na oblast pracovního soudnictví, kontrolní činnosti inspektorátů práce a na činnost odborů. Jednotlivé výstupy a zkušenosti nabyté v projektu budou prezentovány veřejnosti např. prostřednictvím odborné srovnávací studie v otázkách zahraniční zaměstnanosti, případových studií přímo z terénu, na speciální internetové platformě či v manuálu pro cizince a pomáhající profese a dále pak za pomoci celé řady medializačních výstupů. Neméně důležité budou i veřejné debaty, zahraniční stáže a semináře či závěrečná konference projektu. V projektu je pamatováno také i na prosazování individuálních práv cizinců na trhu práce na pozadí aplikace zahraničních zkušeností. Ve všech aktivitách bude zvláštní důraz kladen na ženy cizinky jako na osoby potenciálně zranitelnější ve srovnání s ostatními subjekty na trhu práce.
Více o projektu naleznete také na stránkách ESF.