Zdraví a zdravotní pojištění

Základní informace:

Zdravotní pojištění

Na území ČR jsou poskytovány zdravotní služby hrazené převážně z povinného veřejného zdravotního pojištění. Informace o veřejném zdravotním pojištění, včetně nároku na účast v něm a rozsahu zdravotních služeb z něj hrazených naleznete na webu MZ. Zde je k dispozici také seznam zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění.

Cizincům ze třetích zemí, kteří se neúčastní veřejného zdravotního pojištění, jsou zdravotní služby poskytovány na základě komerčního (soukromého) pojištění, mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení nebo jsou hrazeny Ministerstvem vnitra, popř. Ministerstvem zdravotnictví, a to v závislosti na konkrétní situaci daného cizince.

Pro pacienty

Pro pacienty-cizince jsou k dispozici tzv. komunikační karty v devíti jazykových mutacích, jejichž cílem je usnadnit komunikaci mezi českým zdravotnickým personálem a pacienty, kteří se nedorozumí česky. Karty byly vytvořeny pro odbornosti dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelství a vnitřní lékařství, a rovněž pro oblasti seznam obtíží a strava.

Publikace Rádce pacienta v češtině a angličtině má sloužit pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Webové stránky http://www.jedemedolazni.cz/cs/, dostupné kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině, poskytují praktické informace o lázeňských místech v České republice a léčených indikacích, o tom jak naplánovat dovolenou v lázních i jaké je připravené kulturní vyžití a mnoho dalšího.

Uznávání odborné kvalifikace

Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na webu MZ. Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na webu MZ.

Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na webu MZ. Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na webu MZ.

Související informace:

Tlumočení a překlady

Při jednání s úřady a institucemi si cizinec nedostatečně ovládající český jazyk nebo se dostatečně neorientující v českém prostředí může určit osobu, která mu poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

Cizinec, ale i instituce (úřady, samospráva, školy, nemocnice atd.), může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci) z databáze Asociace pro interkulturní práci, či působících při Integračních centrech nebo některé z neziskových organizací - tyto služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

(jejich aktuální znění naleznete v Knihovně)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Statistiky a data

Data k tématu zaměstnanosti cizinců jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace. Nadcházející konference, semináře, školení a další aktuální akce pro odborníky viz Kalendář akcí.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací a institucí.

Obsah: