Znalost českého jazyka

Znalost češtiny představuje jeden ze základních předpokladů integrace. Úroveň znalosti českého jazyka má přímý vliv na rozvoj sociálního i pracovního potenciálu cizinců, na intenzitu a kvalitu interakce mezi cizinci a majoritou a na rozšíření možností jejich integrace do majoritní společnosti.

 

Základní informace:

Prokazování znalosti češtiny jako podmínka pro získání trvalého pobytu a občanství ČR

Neznalost češtiny představuje jednu ze zásadních integračních bariér. Zkouška z češtiny na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) je proto jednou z podmínek udělení trvalého pobytu v ČR. Zkouška z češtiny na úrovni B1 dle SERRJ je jednou z podmínek udělení občanství ČR. Kromě jazykové vybavenosti musí žadatel o občanství prokázat základní znalost reálií ČR.

Zájemcům o zkoušku z češtiny jak pro trvalý pobyt, tak pro občanství jsou určeny webové stránky http://cestina-pro-cizince.cz/ v několika jazykových mutacích.

Pro zájemce o zkoušku z češtiny na úrovni A1 (pro trvalý pobyt), jsou na portálu zveřejňovány aktuální informace jak pro cizince (základní informace o zkoušce, termínech a místech konání, vzorové testy, příručka ad.), tak pro zkoušející. Důležité informace shrnuje informační letáček (172.75kB).

Pro zájemce o zkoušku z češtiny na úrovni B1 a zkoušku z českých reálií (pro občanství), jsou na portálu zveřejňovány aktuální informace, zejména obecné informace o zkoušce z češtiny i českých reálií, termíny a místa konání zkoušek, vzorové testy, včetně online přihlášky na zkoušky, ad.). Důležité informace shrnuje informační letáček (220.21kB).

Kurzy češtiny pro cizince

Kurzy češtiny pro dospělé zajišťují všechna regionální Centra na podporu integrace cizinců, řada nestátních neziskových organizací i obce v rámci svých projektů. Jedná se zpravidla o kurzy bezplatné (podporované dotacemi ze státního rozpočtu nebo fondů EU), případně kurzy se zálohou vratnou po absolvování kurzu.

Kurzy češtiny pro cizince poskytují rovněž i komerční subjekty. V Databázi akcí dalšího profesního vzdělávání jsou k nalezení aktuální akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy a semináře. Na ty, které jsou akreditované, si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.

Výuka češtiny dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Při vzdělávání dětí (v MŠ) a žáků-cizinců (v ZŠ a SŠ) v rámci předškolního, základního, případně i středního vzdělání, je prvořadé zajištění znalosti českého jazyka. Výuka českého jazyka je dětem a žákům poskytována již v mateřských školách, při plnění povinné školní docházky pak v základních školách tak, aby bylo možné v krátké době jejich začlenění do běžné výuky ve třídách dle jejich věku a předchozího vzdělání. Více informací naleznete na webu http://cizinci.nidv.cz/ nebo stránkách neziskové organizace META inkluzivniskola.cz.

Vzdělávání odborníků pro výuku češtiny

Podporu pedagogickým pracovníkům vyučujícím děti a žáky-cizince češtinu poskytují poradci krajských poboček NIDV a webové stránky http://cizinci.nidv.cz/, kde jsou uveřejňovány legislativní a metodické materiály z oblasti vzdělávání žáků-cizinců, nabídky školení, kontakty na krajské poradce NIDV a další užitečné informace. Metodické kurzy pro učitele češtiny pořádá rovněž ÚJOP při Univerzitě Karlově a některé neziskové organizace jako META nebo CIC. Další informace jsou k tématu dispozici na webu MŠMT nebo stránkách neziskové organizace META inkluzivniskola.cz.

Tlumočení a překlady

Při jednání s úřady a institucemi si cizinec nedostatečně ovládající český jazyk nebo se dostatečně neorientující v českém prostředí může určit osobu, která mu poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

Cizinec, ale i instituce (úřady, samospráva, školy, nemocnice atd.), může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci) z databáze Asociace pro interkulturní práci, či působících při Integračních centrech nebo některé z neziskových organizací - tyto služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma.

Občané Mongolska a Vietnamu i všichni, kdo s těmito cizinci žijícími u nás přicházejí do styku, mohou využít Asistenční telefonickou linku ve vietnamském a mongolském jazyce.

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.

 

Související informace:

Informační materiály

Základní informace jsou dostupné také ve vybraných příručkách.

Nejvýznamnější legislativní předpisy v této oblasti

(jejich aktuální znění naleznete v Knihovně)

Zákon č.186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR.

Vyhláška č. 433/2013 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR upravují pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR a udělování státního občanství České republiky rozsah znalostí českého jazyka a reálií.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Statistiky a data

Data k tématu podnikání cizinců jsou k dohledání v sekci Zdroje statistik a dat.

Aktivity, projekty, akce

Probíhající i již ukončené aktivity a projekty příslušných resortů či neziskového sektoru v této oblasti, včetně možností financování projektů, viz sekce Financování a podpora integrace.

Nadcházející konference, semináře, školení a další aktuální akce pro odborníky viz Kalendář akcí.

Kontakty

Naleznete v Adresáři organizací a institucí.

Obsah: